การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ความสำเร็จของบุคคลนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรทุกคนภายใต้โครงการหนึ่งคนหนึ่งโครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนางานโดยใช้กระบวนการ KM ของเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เป็นกรอบแนวคิดในการเสนอเป็นโครงการในปีงบประมาณ 2550 ของจังหวัดบูรณาการ