ประกาศกรมประมง

เรื่อง การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่า คุ้มครอง ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 -----------------------
                                                                   ประกาศกรมประมง
เรื่อง  การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่า คุ้มครอง ตามมาตรา 61
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
-----------------------
                               ด้วยได้มีกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 120 ตอนที่ 74ก วันที่ 1 สิงหาคม 2546 มีเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้
                               1. ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 (กำหนดสัตว์ป่าคุ้มครองบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง)                             
                         2. กำหนดให้สัตว์ป่าตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
                         3. กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยที่มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 บัญญัติให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้นหรือซากของ
สัตว์ป่าดังกล่าว ต้องมาแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 90 วัน
                                เนื่องจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 มีสัตว์ป่าบางชนิดถูกกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพิ่มเติมจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 จำนวน 147 ชนิด
                                โดยที่มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 บัญญัติให้
ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้นหรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ต้องมาแจ้ง
การครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 90 วัน                                 
                                กรมประมง จึงขอแจ้งให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้นหรือ
ซากของสัตว์ป่าคุ้มครองดังกล่าว ในส่วนของสัตว์น้ำ  จำนวน 25 ชนิด ได้แก่  สัตว์ป่าจำพวกปลา 10 ชนิด สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 15 ชนิด  ตามบัญชีท้ายประกาศประมง   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 ดังน
                                1. ให้ผู้มีสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งมีอยู่ในความครอบครองก่อนกฎกระทรวงใช้บังคับ ไปแจ้งชนิดและจำนวนสัตว์ป่าคุ้มครองที่กำหนดเพิ่มเติมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2546 หากไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูต่อไปให้จำหน่ายให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ หรือผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์ (เฉพาะชนิดที่กฎกระทรวงกำหนดให้เพาะพันธุ์ได้) ให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมอบให้กรมประมง
                                2. ให้ผู้ครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้น ซึ่งมีอยู่ก่อนกฎกระทรวงใช้บังคับไปแจ้งชนิดและจำนวนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ สำหรับผู้แจ้งครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อค้าให้ดำเนินการจำหน่ายให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี
                               ขั้นตอนการแจ้ง
                                1. ยื่นแบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.1) ตามแบบท้ายกฎกระทรวงฉบับที่  1  (พ.ศ. 2537)  ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้
1.1 เอกสารหลักฐานประกอบการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
 1.1.1 กรณีผู้ครอบครองเป็นบุคคลธรรมดา
                                                                     -   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ครอบครอง
                                                                     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อย่างใดอย่างหนึ่ง
                                                     1.1.2 กรณีผู้ครอบครองเป็นนิติบุคคล
                                                                     -   สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท (กรณีบริษัทจำกัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) แล้วแต่กรณี
                                                                     -  หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนไว้                                                                                                                                                                                                                  - หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการ
จดทะเบียน ตลอดทั้งชื่อกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
                                2. สถานที่รับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง
                                          2.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีสัตว์ป่าคุ้มครองในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแจ้งการครอบครอง สป. 1 ณ ส่วนอนุญาตและจัดการด้านการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900  หรือหากประสงค์จะส่งแบบแจ้งการครอบครอง (สป. 1) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตและจัดการประมง  สำนักบริหารจัดการ
ด้านการประมง  กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 พร้อมทั้งสอดซองติดแสตมป์
จ่าหน้าถึงตนเอง
                                          2.2 ในเขตท้องที่จังหวัดอื่น นอกเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้มีสัตว์ป่าคุ้มครองในท้องที่อื่นนอกเขตกรุงเทพมหานครยื่นแบบแจ้งการครอบครอง (สป. 1)  ณ สำนักงานประมงจังหวัดแห่งท้องที่
                                อนึ่ง หากพ้นกำหนดเวลา 90 วัน ในการรับแจ้งการครอบครองนี้แล้ว ผู้ใดยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยยังไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้แจ้งการครอบครองตามกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  ผู้นั้นก็จะมีความผิดฐานมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษจำคุก 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                                หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหรือแจ้งข้อมูลได้ที่
ส่วนอนุญาตและจัดการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2562 0600-15 ต่อ 2101 และ 2103 หมายเลขโทรสาร 0 2561 4689 หรือสำนักงานประมงจังหวัด แห่งท้องที่ ในวันและเวลาราชการ                                                                                            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                             ประกาศ ณ วันที่   12    พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
สิทธิ บุณยรัตผลิน
(นายสิทธิ บุณยรัตผลิน)
อธิบดีกรมประมบัญชีรายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดเพิ่มเติมขึ้น ในส่วนของสัตว์น้ำ
 
จำนวน 25 ชนิด ที่ต้องแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535ตั้งแต่บัดนี้ 29 ธันวาคม 2546
ลำดับที่
ลำดับที่ในกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546
รายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครองที่กำหนดเพิ่มเติม
    สัตว์น้ำจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
1
158
โลมากระโดด (Stenella longirostris)
2
159
โลมาแถบ (Stenella coeruleoalba)
3
160
โลมาธรรมดา (Delphinus delphis)
4
162
โลมาฟราเซอร์ (Lagenodelphis hosei)
5
163
โลมาฟันห่าง (Steno bredanensis)
6
164
โลมาลายจุด (Stenella attenuate)
7
168
วาฬคูเวียร์ (Ziphius cavirostris)
8
171
วาฬเพชฌฆาต (Orcinus orca)
9
172
วาฬเพชฌฆาตดำ (Pseudorca crassidens)
10
173
วาฬเพชฌฆาตเล็ก (Feresa attenuate)
11
174
วาฬฟันสองซี่  (Mesoplodon ginkgodens)
12
175
วาฬฟิน (Balaenoptera physaius)
13
176
วาฬหัวแตงโม (Peponocephala electra)
14
177
วาฬหัวทุย (Physeter macrocepalus)
15
179
วาฬหัวทุยเล็ก (Kogia breviceps)
    สัตว์น้ำจำพวกปลา
1
1
ปลาจาดถ้ำ (Poropuntius speleops)
2
2
ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)
3
3
ปลาพลวงถ้ำ (Neolissochilus subterraneus)
4
4
ปลาผีเสื้อถ้ำ (Cryptotora thamicola)
5
5
ปลาค้อถ้ำ (Nemacheilus troglocataractus)
6
6
ปลาค้อตาบอด (Schistura oedipus)
7
7
ปลาค้อจารุธานินธร์ (Schistura jaruthanini)
8
8
ปลาค้อถ้ำพระวังแดง (Schistura spiesi)
9
9
ปลาค้อถ้ำพระไทรงาม (Schistura deansmarti)
10
10
ปลาชะโอนถ้ำ (Pterocryptis buccata)

http://www.google.co.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.702ความเห็น (0)