เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รวมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคใต้" โดย นายแพทย์อมร  รอดคล้าย และทีมงาน