งานนิทรรศการและแสดงผลงาน

ทางวิชาการ

ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบางลี่

มีของดีให้ชม

จากซ้าย ไปขวา ผอ.ศักดา  ผอ.ประจักษ์ ผอ.สมศักดิ์ น้องเบญจมาศ ครูพิสูจน์ ผอ.สพท.สพ.๒(ผอ.อนุสรณ์) น้องจิ ผอ.มานะ และผอ.สมทรง

     เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบางลี่ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๒๕ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรีเขต ๒ ได้จัดงานนิทรรศการและการแสดงผลงานทางวิชาการครั้งที่ ๕ ขึ้น โดยมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรเขต ๒ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ผอ.สพท.สพ.๒ ชมผลงานหนังสือเล่มเล็ก

โครงการการ์ตูนลุยคลองสองพี่น้อง ของครูพรรณา

    ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบางลี่ ประกอบด้วยโรงเรียนบางลี่วิทยา ซึ่งมีผอ.ประจักษ์ ปานอินทร์ เป็นประธาน โรงเรียนวัดท่าจัด โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล โรงเรียนแม่พระประจักษ์ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ และโรงเรียนบ้านโคกงูเห่า

ผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์ฯ ชมโล่ ถ้วย เกียรติบัตร รางวัล

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    พิธีเปิดเริ่มเมื่อเวลา ๐๙.๒๐ น. โดยพิธีกรคือน.ส.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ และ น.ส.เบญจมาศ  สมบูรณ์ธาดารักษ์ นักเรียน ม.๖ ช่วยกันทำหน้าที่ เรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเรียนเชิญประธานศูนย์เครือข่ายกล่าวรายงาน ประธานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรดีเด่นของศูนย์เครือข่าย แต่ที่พิเศษคือมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลงานการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดีเด่น ให้แก่ นางสาวจิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ และให้ครู ๒ คนคือ ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุลกับครูพรรณา ผิวเผือก ในฐานะครูที่สอนให้นักเรียนเผยแพร่ความรู้ทางเว็บไซต์ได้ดี ผมกับครูพรรณา จึงได้เกียรติบัตร ๒ ใบ จากนั้นประธานกล่าวเปิดงาน มีการจุดพลุ ดอกไม้ไฟ และเครื่องยิงกระดาษ  สร้างความตื่นเต้นให้ผู้ร่วมงานอย่างยิ่ง

สวนวรรณคดีของครูจรุงใจ

     เมื่อพิธีเปิดผ่านไป น้องจิ กับ น้องเบญจ์ ก็ทำหน้าที่เรียนเชิญ และนำท่านผอ.อนุสรณ์ ฟูเจริญ เดินชมนิทรรศการและผลงานของครู นักเรียน โรงเรียนต่างๆในศูนย์เครือข่าย และของกลุ่มสาระต่างๆของโรงเรียนบางลี่วิทยา ผมและคณะครูภาษาไทยอยู่ตอนรับตอนท่านมาถึงกลุ่มสาระฯภาษาไทย ท่านสนใจหนังสือเล่มเล็ก โครงการการ์ตูนลุยคลองสองพี่น้องของ ครูพรรณา มากหยุดคุยอยู่นาน จากนั้นก็มาชมเพลงอีแซวและถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย รวมทั้งผมด้วย แล้วผมก็ได้แนะนำจุดแสดงผลงานต่างๆให้ท่านทราบก่อนที่ท่านจะเดินทางไปยังกลุ่มสาระอื่นๆต่อไป

ครูรติรัตน์ กับเกมสามก๊ก

     นอกจากกิจกรรมนิทรรศการและการแสดงผลงานแล้ว ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบางลี่ ยังจัดการประกวดนักร้องแยกเป็นช่วงชั้น และแยกชายหญิง จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ไม่เกินช่วงชั้นที่ ๒ การเต้นจินตลีลา ประกอบเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ(ที่ครูพิสูจน์ ร่วมแต่งอยู่ด้วย) ในแต่ละกลุ่มสาระก็มีการเล่นเกมความรู้และเสริมทักษะการแสดงออกมากมาย เช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการประกวดร้องเพลงอีแซว การตอบปัญหาจากไม้ในวรรณคดีและจากว่าน การแข่งขันเขียนไทย การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับตัวละครในเรื่องสามก๊ก การแข่งขันวาดการ์ตูน ประกอบหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น กลุ่มสาระอื่นๆก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ผมเดินไม่ทั่ว ขอให้ครูแต่ละกลุ่มสาระมาเล่ากันเองบ้าง ผมขอเล่าเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ

เพลงอีแซวชุดเล็กแสดงสาธิตในงาน