สมเจตน์


นักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการพิเศษ
เคยรับราชการที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
Username
somjet_m
สมาชิกเลขที่
29453
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
 ปัจจุบัน     เกษียณจากราชการเป็นข้าราชการบำนาญ   ไปทำการเกษตรผสมผสาน  ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
                    ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การศึกษา   - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
                   -Certificated  Television  Production  for  Educational   ( UNDP.)
                   - Certificated  Educational  Television  Programme  production
                    (AIBD : Asia- pacific  Institute  for Broadcasting   Development  
                     in  Kuala-lumpur   Malaysia  )
                   - Certificated  Training  in Television  Production ( Algonquin  College  of  
                      Applied Arts and Technology   in  Ottawa  Ontario  Canada)
การดูงาน    -งานแสดงอุปกรณ์ IT.ในงาน  Inter  BEE (International Broadcast     
                      Electronics     Equipment   Tokyo   Japan
                   - สถานีโทรทัศน์ NHK. ที่ Tokyo Japan
                   - สถานีโทรทัศน์ CBS. ที่ Toronto  Canada
                   - งานแสดงอุปกรณ์การออกอากาศวิทยุโทรทัศน์และIT. ในงาน  NAB. ที่ 
                      Lasvecas  Nevada  USA.
                   - งานแสดงอุปกรณ์การออกอากาศวิทยุโทรทัศน์และIT.ในงาน IBC. ที่  
                       Amsterdam  Netherland
ประสบการณ์การทำงาน
                   - (2520-2528) ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาค
                       เหนือ   จ. ลำปาง
                   - (2529-2540) ฝ่ายโทรทัศน์เพื่อการศึกษา    ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา    
                      ถนนศรีอยุธยา   เขตราชเทวี   กทม. 10400
                   - (2541-2551) ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา  คลอง
                      หก   ต.รังสิต ถนนรังสิต-นครนายก  อ.ธัญบุรี  ปทุมธานี  12110
                  - (2552-       ) ส่วนแผนงานและพัฒนาบุคลากร  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
                     ถนนศรีอยุธยา  เขตราชเทวี  กทม. 10400
ผลงานที่เคยได้รับรางวัล
                    -  พศ. 2527    รางวัล  NESSIM  HABIF  AWARD  จาก  UNESCO  รางวัลที่  
                       1   ประเภทสื่อโสตทัศนูปกรณ์   รายการวิดีโอเทป สารคดี เรื่อง อาศรม  
                       (ในฐานะช่างภาพและตัดต่อลำดับภาพ  ขณะปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์การศึกษา
                        นอกโรงเรียนภาคเหนือ   จ.ลำปาง)
                   -  พ.ศ. 2552  รางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.กระทรวงศึกษาธิการ
หน้าที่พิเศษอื่นๆ 
                     - เป็นวิทยากรให้การอบรมด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่บุคลากร ทั้ง
                        หน่วยงานในสังกัดและนอก สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
                     - เคยเป็นอาจารย์พิเศษภาควิชาวิทยุและโทรทัศน์ ที่คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวล
                        ชน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ปทุมธานี
                      -เป็นผู้ร่วมผลิตชุดวิชา การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น (16448) สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
                         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                                              
                     - เป็นประธานคณะกรรมการและกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
                        (Specification) ของระบบอุปกรณ์การ  ผลิตรายการโทรทัศน์ (ระบบภาพ
                        ระบบแสง ระบบเสียง ระบบเชื่อมโยงสัญญาณ)  ของหน่วยงานในสังกัด
                         สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
                      - เป็นวิทยากรด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ โครงการผลิตสื่อการสอนระดับมัธยมฯ
                        ที่ ประเทศ สปป.ลาว (พ.ศ.2552 - 2555) 
งานอดิเรก     แต่งกลอน   อ่านหนังสือ   เขียนตำรา  และ หาข้อมูลจาก  internet  
 
                                                                                                     
 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี