KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 11. คิดเชิงบวก

KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ :  11. คิดเชิงบวก

• การคิดเชิงบวกนำมาซึ่งความสร้างสรรค์   กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
• การคิดเชิงบวกสร้างความสัมพันธ์ / มิตรภาพ    นำไปสู่ความเคารพซึ่งกันและกัน    และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (mutual trust)   
• การคิดเชิงบวกกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์รวมหมู่    กระตุ้นการเรียนเป็นทีม (Team Learning)
• ทักษะในการคิดเชิงบวกฝึกฝนได้    มีวิธีฝึกปฏิบัติ
• การคิดเชิงบวกต้องคู่กับการยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย    ไม่เน้นถูก-ผิด      
• การคิดเชิงบวกต้องคู่กับการมองโลกแบบเคลื่อนไหวเป็นพลวัต เปลี่ยนแปลง ไม่หยุดนิ่ง    มองว่าความผิดพลาดอาจเป็นขั้นตอนของการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การปูพื้นฐานของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมาในภายหลัง    หากมีการขับเคลื่อนการเรียนรู้รวมหมู่จากการปฏิบัติอย่างเข้มข้นถึงขนาด
• การคิดเชิงบวกต้องคู่กับการคิดเชิงยุทธศาสตร์    มีการขับเคลื่อนทีมงานสู่เป้าหมายอย่างมีกุศโลบาย
• รูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดของการคิดเชิงบวก ทำด้านบวก เคลื่อนจากด้านบวก คือการขับเคลื่อนด้วยความสำเร็จ    ไม่ใช่ขับเคลื่อนด้วยปัญหา 
• การคิดเชิงบวกต้องคู่กับการตั้งคำถาม หรือสงสัย ระแวดระวัง ว่าความคิด / ความเชื่อเช่นนั้นจะถูกต้องสมบูรณ์จริงหรือไม่    สำหรับนำไปพิสูจน์โดยการทดลองปฏิบัติ 
• การเห็นคุณค่า ศักยภาพ ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน เป็นการคิดเชิงบวก
• แม้จะมีปัญหามาก   แต่ก็เห็นความสำเร็จเล็กๆ ที่มีอยู่    เกิดจากความคิดเชิงบวก  
• เริ่มต้นด้วยความสำเร็จที่มีอยู่ (แม้จะมีไม่มาก) เป็นการทำงานด้วยแนวคิดเชิงบวก 
• เห็นคุณค่าของประสบการณ์ เป็นแนวคิดเชิงบวก  
• คนที่คิดเชิงบวก ๙๐%   (คิดเชิงลบ ๑๐%) เป็นคนมีเสน่ห์  มีความสดชื่น  จิตใจดี  น่าคบ   
• คนที่คิดเชิงบวกคือคนที่มองโลกในแง่ดี    แต่ก็ต้องมองแง่ร้ายนิดหน่อยด้วย    โลกเราไม่ได้มีแต่คนดี    คนที่สร้างภาพว่าดีอย่างฉลาดแกมโกงก็มีอยู่
• ต้องคิดเชิงบวก/มองโลกแง่ดี อย่างรู้เท่าทัน

วิจารณ์ พานิช
๑๑ กพ. ๔๙
บนเครื่องบิน หาดใหญ่ - กรุงเทพ
ปรับปรุง ๑๙ กพ. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

ittitorn
IP: xxx.153.169.149
เขียนเมื่อ 
เป็นคนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้เพื่อจุดสมดุลของการคิดเชิงบวกครับ