Story Telling by Picture (1)

At the begining of the 1st day

ทีมงานจาก อบต.เดินทางมาจาก อำเภอห้วยผึ้งตั้งแต่ ตีสี่

ลงทะเบียนเช็คจำนวน รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ รองประธาร KKU_KM อำนวยความสะดวก ฐานะหัวหน้าทีม

 

 

เตรียมการเปิดโดยประธานสภา อบต.หนองอีบุตร แจ้ง เป้าหมาย Target

เริ่มการ แลก เปลี่ยน เรียน รู้ เพื่อ สร้างองค์กร แห่งการเรียนรู้ โดย "แจกหัวใจ เพื่อ สร้าง ความ ไว้ เนื้อ เชื่อใจ ในการทำงานใน อบต Trust"

JJ