เช้าวันจันทร์(2)

         การหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร กับผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในตอนเช้าวันจันทร์ ถือว่าเป็นวิถีท้องถิ่นของเราชาวเทศบาลตำบลปริกไปแล้ว  วันนี้พอผมเข้าไปในสำนักงานในตอนเช้า น้อง ๆ  หัวหน้างาน ก็ถามว่าจะประชุมหารือตอนเช้ากันหมั้ย เพราะผอ.กองบางท่านไม่อยู่  ผมก็บอกกับน้อง ๆ เขาไปว่า ประชุมครับ  ผอ.ไม่อยู่ก็เชิญหัวหน้างาน หรือผู้รับผิดชอบของงานต่าง ๆ ในแต่ละกองเข้าประชุม หรือหารือร่วมกันแทนก็แล้วกัน เพราะการได้มานั่งคุยกันพร้อม ๆ ทุกกอง นั้น ผมถือว่าเป็นเรื่องของการเรียนรู้แบบองค์รวมไปด้วยกัน แต่ละกองจะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของกองอื่น ๆ ที่ไม่ใช้กองที่ตนรับผิดชอบโดยตรง เพราะเวลาปฏิงานเราจะสามารถshare งาน share ทรัพยากร ซึ่งกันและกันได้  สามารถรู้จังหวะการทำงานว่าเพื่อนเขาทำอะไร กะใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ เราจะเข้าไปหนุนเสริม หรือขอกำลังจากเขามาได้ตอนไหนที่เป็นการเหมาะสม  ประเด็นสำคัญอยู่ที่การได้เรียนรู้ร่วมกันทั้งผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารระดับกลาง  และหัวหน้างาน

          ประมาณ 09.45  เพื่อนร่วมงาน 6 คนมี ผอ.กองช่าง ผอ.กองสาธารณสุข ผอ.กองคลัง บุคลากร นักพัฒนาชุมชน และนักวิชาการศึกษา ก็เข้ามาหารือร่วมกัน ฝ่ายบริหารมีผมและรองนายกฯ(กอเส็ม) และรองนายกฯ(อุสมาน)   การหารือประกอบไปด้วยเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผู้รับผิดชอบงานแต่ละกองได้ทำมาในรอบสัปดาห์  โดยยกเอาที่เป็นไฮไลท์มาเล่าสู่กันฟัง

            เริ่มต้นที่งานบุคลากรซึ่งได้ไปประชุมเรื่องการปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ทีจัดโดยสนง.ท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลปริกมีการปรับตำแหน่ง และกรอบอัตรากำลังเพื่อรองรับอัตรากำลังในแนวระนาบที่เป็นสายปฏิบัติมากกว่าสายบริหาร ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในการทำงาน โดยปรับปรุงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน(2 - 4 ) เป็นเจ้าพนักงานการเงิน(3 - 5) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน(3) เป็นนักวิชาการสุขาภิบาล (3)  สัดส่วนงบประมาณในการบริหารงานกับค่าตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ปกติ(ไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณ) เท่ากับ ร้อยละ 36 

              งานกองคลัง โดยฝ่ายพัสดุ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้เตรียมการเรื่องการเปิดศูนย์บริการร่วม " Counter  Service "   ซึ่งจะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์  แต่จะทำการเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ในวันที่ 1 มีนาคม 2459  ณ  วันนี้ ซึ่งยังไม่ได้เปิดให้บริการ ก็มีประชาชนมาใช้บริการโดยฝากใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าแล้ว ประมาณ 40 ราย โดยจะมารับใบเสร็จในวันที่ 1 มีนาคม 2549 พร้อมกับรอลุ้นของรางวัล

              งานพัสดุยังมีโครงการต่าง ๆ อีก เช่น  การประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ  การประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา  และก่อสร้างอาคารสำนักงาน งานพัสดุจำเป็นที่จะต้องประสานงานกับกองช่างให้มากขึ้นเพื่อกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการเรื่องการส่งรายละเอียด  การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ

              งานประชาสัมพันธ์ พูดคุยกันถึงเรื่องยุทธศาสตร์ของการประชาสัมพันธ์ เพราะทีผ่านมาในเรื่องนี้เรายังอ่อนอยู่มาก     ระบบเสียงไร้สายเจอกับปัญหาการดังบ้าง ไม่ดังบ้าง ในพื้นที่บางครั้งเสียงดังจนเกินความพอดีไป   จึงจำเป็นที่ปรับยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ โดยออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ แจมเป็นครั้งคราว  

               งานกองสาธารณสุข ประชุมหารือกลุ่มองค์กรชุมชนเรื่องโครงการปฏิบัติการชุมชนเมืองน่าอยู่  ประชุมอสม. และโครงการอนามัยแม่และเด็ก ผู้บริหารออกเยี่ยมแม่และเด็กหลังคลอด เพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของสังคม เข้าไปให้บริการงานด้านสุขอนามัย  ดูแลความเป็นอยู่  

               งานกองช่าง  ติดตามควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำ มิตรสัมพันธ์

                งานกองสวัสดิการสังคม   ประชุมร่วมกับชุมชน   ค้นหาและตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุ

และคนพิการ เพื่อที่จะได้พิจารณาสนับสนุนต่อไป

                งานกองการศึกษา   เตรียมความพร้อมด้านเรียนการสอนในระดับศูนย์เด็ก ฯลฯ

ในระหว่างการที่ได้นั่งหารือกันก็ได้หยิบยกประเด็น เรื่อง " Service Mind "  โดยให้ค้นหาพฤติกรรมพึงประสงค์  และมอบเรื่องนี้ให้ไปเป็นการบ้านของทุกคน  ๆ ละ 3-4 หัวข้อ  เพื่อให้ระดับผอ.กอง และหัวหน้างานที่ได้เข้าร่วมประชุมหารือ ได้ออกไปค้นหา(ต่อ)   และนำไปขยายผลในระดับชุมชน ต่อไป 

 

 

  

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนท้องถิ่นความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
สนใจโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพมากครับ  อยากจะขออนุญาตท่านนายกฯไปศึกษาดูงานหน่อยนะครับ
เขียนเมื่อ 

ได้ครับท่าน