อนุราชประสิทธิ์กับ ICT

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โรงเรียนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่โครงการโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในใจ ความพร้อมของทรัพยากรเรามีพอแล้วหรือ บุคลากรของเราพร้อมหรือยัง เราต้องทำอะไร อย่างไรบ้าง คำถามเหล่านี้ยังไม่ได้คำตอบ จนกระทั่งโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ครั้งแรก ราวเดือนเมษายน 2546 การประชุมในวันนั้นทำให้ได้รู้ว่า การเรียนรู้ที่ดีไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเทคโนโลยีราคาแพงเสมอไป การสร้าง ความประทับใจและความสุขในการเรียนต่างหากที่ทำให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้และทำให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม นับแต่วันนั้นคำถามต่างๆ ก็ค่อยๆ คลายลงไป มีความมั่นใจเข้ามาแทนที่ แต่สิ่งที่โรงเรียนคิดและวางแผนจะทำรวมทั้งสิ่งที่จำเป็นต้องทำก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมากมาย สิ่งแรกที่โรงเรียนต้องทำอย่างเร่งด่วนคือปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดและพัฒนาบุคลากร ฉะนั้นในการประชุมปฏิบัติการกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งต่อๆ มา จึงทำให้ครูได้รู้ว่าการเรียนรู้มีวิธีการมากมาย ไม่ใช่เพียงรับการถ่ายทอดความรู้อย่างเดียว แต่ยังมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งการเรียนรู้ด้วยวิธีการทั้งหลายเหล่านี้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น แต่ถึงแม้ครูจะเข้าใจแนวคิดของโรงเรียนใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงแล้ว แต่การดำเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูนั้นทำได้ไม่ง่ายนัก ภาระงานที่หนักและวัยที่เริ่มมากขึ้นทำให้ครูเกิดความกังวลในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามการร่วมประชุมปฏิบัติการหลายครั้งกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอที่โรงเรียนจัดให้ทำให้ครูได้รับความรู้และเกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ความคิดเดิมที่เคยคิดว่า ICT เป็นสิ่งใหม่และไกลตัวเริ่มเปลี่ยนไป มีความคิดใหม่เข้ามาแทนที่ว่าครูจำเป็นต้องก้าวให้ทันต่อกระแสความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ทั้งนี้ครูทุกคนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ถึงกับเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT เพียงแต่ครูรู้ว่าจะใช้ ICT เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างไร สามารถให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนได้