ภาพกิจกรรมการฝึกอบรม การปรับกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองอีบุตร  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 49  ณ เขื่อนอุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีทีมงาน ก.พ. เข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย  กิจกรรมสำคัญวันนี้ คือ กิจกรรมความคาดหวัง  การละลายพฤติกรรม  การรู้จักตนเองและผู้อื่น  การทำงานเป็นทีม  โดยเน้นกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นหลัก  และวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรม Walk Rally  เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ และสร้างสรรค์ทีมงาน