น้ำหนักของวัตถุ ณ ความสูงใดๆ = น้ำหนักของวัตถุบนผิวโลก หารด้วย (จำนวนเท่าของรัศมีโลกที่คิดจากจุดศูนย์กลางโลก ยกกำลังสอง)