ประชุมเครือข่ายจัดการความรู้ 5 พื้นที่(17-19มี.ค.49)

การเตรียมประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เตรียมตัว เตรียมใจ และบันทึกเรื่องราว)

ประชุมเครือข่ายวิจัยจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

เจ้าภาพ ทีมวิจัยจังหวัดตราด

วันที่ 17 - 19 มีนาคม 2549

จัดโดย หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยการสนับสนุนของสกว. และศตจ.

-------------------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์

1)แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดการความรู้และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายของแต่ละทีม (5พื้นที่)

2)ศึกษาดูงานจันทบุรีและตราด (เสริมสร้างประสบการณ์และพลังการทำงาน)

การเตรียมประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้

(เตรียมตัว เตรียมใจ และบันทึกเรื่องราวตามหัวข้อ(ก)และ(ข))

(ก)ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโครงการในแต่ละพื้นที่

ผลลัพท์ (เป้าหมาย)

1)เครือข่าย กลุ่ม สมาชิก (เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เล็งตามกรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่า - น้อยกว่าเป้าหมายก็อธิบายเหตุผลประกอบ)

2) การประสานเชื่อมโยงส่วนราชการ อปท. และอื่นๆเพื่อร่วมกันพัฒนากลุ่มเป้าหมาย (เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เล็งตามกรอบเป้าหมายที่ตั้งไว้ มากกว่า - น้อยกว่าเป้าหมายก็อธิบายเหตุผลประกอบ)

คนทำงาน (พัฒนาขึ้น?)

1) ประสบการณ์ นักวิจัย เจตคติ (สำนึก อารมณ์) ความรู้และทักษะ(จำนวนเท่าไร ใครบ้าง ประเมินตนเอง)

2) ประสบการณ์คุณอำนวย เจตคติ (สำนึก อารมณ์) ความรู้และทักษะ(จำนวนเท่าไร ใครบ้าง ประเมินตนเอง)

3) ประสบการณ์คุณกิจ(เครือข่าย กลุ่ม สมาชิก) เจตคติ (สำนึก อารมณ์) ความรู้และทักษะ(จำนวนเท่าไร ใครบ้าง ประเมินตนเอง)

(ข)กิจกรรมจัดการความรู้

กิจกรรมปกติของเครือข่าย กลุ่ม สมาชิก (ใส่ความรู้(ปัญญาปฏิบัติ)อะไรเข้าไป)

กิจกรรมเพิ่มเติมให้กับเครือข่าย กลุ่ม สมาชิก (ใส่ความรู้(ปัญญาปฏิบัติ)อะไรเข้าไป)

กิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมของนักวิจัยและคุณอำนวย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)