เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้บริหารและคณะครูจำนวน 23 คนจากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้าน ICT ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ บรรยากาศในวันนั้นเป็นไปอย่างอบอุ่นและรู้สึกได้ถึงความใกล้ชิด เพราะชาวอนุราชฯ พร้อมใจกันทำให้เป็นบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเล่าประสบการณ์กัน

เริ่มจากผู้อำนวยการไพโรจน์  คลังนุช เล่านโยบายและการบริหารจัดการในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ต่อด้วย อ.สุภารัตน์ หัวหน้าศูนย์ ICT เล่าถึงการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นโดยเริ่มจากปรับกระบวนทัศน์ของครู พัฒนาทักษะ ICT แก่บุคลากร จนกระทั่งถึงการนำ ICT มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

แต่ที่สำคัญที่สุดในวันนั้นก็คือ อ.เบญญา ขวัญยืน ครูภาษาอังกฤษชั้น ป.1 ได้มาเล่าความสำเร็จในการใช้ ICT กับนักเรียนชั้น ป.1 ที่ว่าสำคัญก็คือ อ.เบญญา ได้ให้ผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนการทำงานร่วมกับครูและนักเรียน การทำกิจกรรมร่วมกัน จนถึงการวัดและประเมินผลนักเรียน....

นอกจากนี้ Teacher Sunzine Love Saragoza ซึ่งเป็นครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมก็มาเล่าถึงรูปแบบการใช้ ICT กับนักเรียนมัธยม ที่สำคัญคือ Teacher Love มีนักเรียนมาร่วมสนทนาและเล่าบรรยากาศในห้องเรียนพร้อมกับนำเสนอผลงานด้วย

จากเรื่องเล่าของครูและนักเรียนโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ทำให้คณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระรู้สึกสนุกและเห็นแนวทางการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในวันนั้นก็เลยมีการซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างมากมาย ก็เลยมีความสุขทั้งผู้ต้อนรับและผู้มาเยือน