การจัดการศึกษาแบบโบราณ

การเรียนรู้คู่คุณธรรม

การจัดการศึกษาแบบโบราณ

          การจัดหรือการส่งเเสริมการศึกษาเพื่อให้เกิดการกระบวนเรียนรู้และนำผลที่เกิดจากการเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของตนเองของครอบคร้วหรือสังคมและเป็นไปตามครรลองคลองธรรมและสร้างตนเอง ครอบครัวหรือสังคมให้ดีขึ้น พัฒนา(เจริญ)ขึ้น นั้นแหละถือว่า ประสบผลสำเร็จในทางการศึกษา  ตรงกันข้าม  แม้ว่า ผู้ที่ได้เรียนรู้ และนำผลจากการเรียนรู้ ไปก่อให้เกิดปัญหาแก่ตนเอง ครอบครัว หรือสังคม ในทางที่มิชอบด้วยศีลธรรม จะเรียกผู้นั้นว่าประสบความสำเร็จทางการศึกษา(ตามปริญญาบัตร)ก็หาไม่   คนโบราณจึงมีวิธีจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและแฝงไปด้วยธรรมะที่กลมกลืนจน(หลายคน)ในปัจจุบันแยกแยะไม่ออกและกล่าวไปในทิศทางชิงลบว่า"ครำครึ " ท่านลองนึกดูซิว่า คนโบราณเคยสอนเราว่าอย่างไรบ้าง  นอกจากนี้แล้ว คนโบราณยังใช้วิธีจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรายบุคคล รู้ว่าบุคคลใด นิสัยเป็นอย่างไร  ชอบอะไร ถนัดไปในทางไหน ก็สนองไปตามความต้องการของบุคคลนั้นๆ ถามว่า การจัดการศึกษาแบบโบราณ ครำครึจริงหรือ  จึงอยากให้ (นักจัดการศึกษา)หันย้อนกลับมามองดูการจัดศึกษาแบบคนโบราณบ้าง อย่าทิ้งไปทั้งหมด  ผลผลิตที่มีคุณภาพจะเกิดขึ้นได้เพราะการเรียนรู้คู่คุณธรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ksnsuksumranความเห็น (0)