แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์การบริหารการพยาบาลชุมชน
วิชา การบริหารจัดการการพยาบาลชุมชน( NS 604 )
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
รายงานประกอบด้วยหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้

1.  บทนำ                    

-  วัตถุประสงค์
-  ขอบเขตการศึกษา
-  แนวทางและวิธีการศึกษาได้ข้อมูลจากวิธีไหนบ้าง

2.  ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กรและวิธีการศึกษา

3.  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการองค์กรในประเด็นต่อไปนี้

-          การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการประเมินผล
-          การบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพ
-          การพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
-          สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
-          การพัฒนาระบบ และการควบคุมมาตรฐาน
-          การจัดการผลลัพธ์และความเสี่ยง
-          ประเด็นทางสังคมและจริยธรรม

4.  บทวิเคราะห์ สรุปผล และข้อเสนอแนะ


5.  เอกสารอ้างอิง ( อ้างอิง )