โจทย์วิจัยด้าน KM (5)

โจทย์วิจัยด้าน KM (5)


          Sun PY-T & Scott JL. An investigation of barrier to knowledge transfer. J of Knowledge Management 2005; 9(2) : 75 – 90


          ผู้เขียนคนแรกเคยเป็น CEO ของบริษัทเทคโนโลยีและบริษัทที่ปรึกษา   เวลานี้ทำปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Waikato, นิวซีแลนด์   ส่วนคนหลังเป็นรองศาสตราจารย์ใน Department of Management Systems ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว


          บทความวิจัยชิ้นนี้เป็นการค้นหาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนความรู้   โดยใช้เครื่องมือคือ Delphi technique


          ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคนี้เขาค้นหาทั้งในระดับบุคคล,   ทีม,   องค์กร,   และระหว่างองค์กร


จินตนาการสู่วงการวิจัยของไทย

          โจทย์วิจัยนี้จริง ๆ แล้วเป็นโจทย์มาตรฐานหรือโจทย์โหล   แต่มีความสำคัญมาก   และอาจทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกได้เป็น 10 วิทยานิพนธ์   เพราะสามารถศึกษาในต่างบริบท   ใช้ทฤษฎีพื้นฐาน (แว่นส่อง) ที่ต่างกัน   และใช้วิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   17 ก.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)