คำคมประจำสัปดาห์
    กล้าที่จะแตกต่าง

     จากการประชุม การสร้างความรู้ในสังคมไทย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ๑๓ กค. ๔๘

       หมายความว่า KM จะมีพลัง ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนกล้าที่จะพูดออกมาจากใจ    กล้าที่จะบอกความเชื่อของตน     กล้าที่จะพูดต่าง  ทำต่าง จากความเคยชิน

วิจารณ์ พานิช

๒๔ กค. ๔๘