ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Educational Manager Training College

      วันนี้สถาบันฯ ได้จัดฝึกอบรมให้กับคณะผู้บริหารจาก Educational  Manager Training College จำนวน 5 คน จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม ในหัวข้อ "Change Management in the 21st Century"  ก่อนเข้าห้องฝึกอบรมผมได้นำคณะผู้บริหารเดินชมทิวทัศน์ในสถาบันฯ พร้อมกับตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากนั้นก็เริ่มอบรม ซึ่งผมได้นำเสนอรูปแบบการฝึกอบรมที่เรียกว่า "Experiential Learning" โดยให้ผู้อบรมทำกิจกรรมเพื่อดึง Tacit  Knowldge (ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว)  ออกมาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงในศตวาณที่ 21 การออกแบบโครงสร้างขององค์การ การจัดระบบงานยุคใหม่ โดยเน้นกระบวนการจัดการความรู้ การประเมินแบบสมดุลย์ (Balance Scorecard)  การทำงานแบบเครือข่าย (Net-Working)  การใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาองค์การ เป็นต้น จากการสังเกตผู้อบรมทุกท่านมีความกระตือรือร้น และมีความสนุกสนานในการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นอย่างมาก การฝึกอบรมจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 ใช้เวลาทั้งสิ้น 7 วันทำการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)