แนะนำห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

       กรมบัญชีกลาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรกรมฯ ในด้านต่างๆ และจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) จึงได้ทำการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดใหม่ ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม กว้างขวาง ตกแต่งที่นั่งให้ทันสมัย ปูพื้นด้วยพรมทำให้สัมผัสได้ถึงความสะอาด ช่วยลดเสียงดังรบกวนที่อาจเกิดจากสิ่งของตกพื้น และการเดินเสียงดังของผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังให้ความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเองมากขึ้น เข้ากับบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเองจากทรัพยากรสารสนเทศที่ห้องสมุดมีให้บริการ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ซีดี-รอม เทปคลาสเซ็ต  ราชกิจจานุเบกษา ผลงานทางวิชาการของข้าราชการกรมฯ และเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานของแต่ละคน โอกาสนี้ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าใช้บริการห้องสมุดใหม่ของกรมบัญชีกลางกันมากๆ ที่สำคัญห้องสมุดไม่พักเที่ยงด้วยครับ

ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถ.พระราม 6  ซอยอารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400   

โทร. 0-2270-0599   โทรสาร 0-2270-0678


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)