GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บทบาทหน้าที่ของสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

บทบาทหน้าที่ สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2

บทบาทหน้าที่ของสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2
     1. ศึกษา วิเคราะห์  ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
     2. ดำเนินการเกียวกับการสนับสนุนการตรวจราชการ นิเทศ ติดตามผลและรายงานผล
การปฏิบัติบัติราชการตามนโยบายและแผนการติดตามและประเมินผลของกระทรวง
     3. วิจัยและพัฒนาระบบและประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
     4. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตาม
ท่ีได้รับมอบหมาย   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 15737
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

สวัสดีปีใหม่ค่ะ