บทบาทหน้าที่ของสำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 2
     1. ศึกษา วิเคราะห์  ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
     2. ดำเนินการเกียวกับการสนับสนุนการตรวจราชการ นิเทศ ติดตามผลและรายงานผล
การปฏิบัติบัติราชการตามนโยบายและแผนการติดตามและประเมินผลของกระทรวง
     3. วิจัยและพัฒนาระบบและประสานเครือข่ายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
     4. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตาม
ท่ีได้รับมอบหมาย