ประกาศใช้เครื่องหมาย “Q”

  ติดต่อ

  ประกาศใช้เครื่องหมาย “Q” เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ   


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้ประกาศใช้เครื่องหมาย “Qเป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยใช้เครื่องหมายรับรองให้เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน เพื่อสนับสนุนปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร “Food Safety Year” ของไทย

หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้เป็นเครื่องหมายเดียวกันทั้งกระทรวง โดยใช้สัญลักษณ์นี้ในการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต ปัจจัยการผลิต ฟาร์ม ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ ความปลอดภัย รวมถึงกิจการรับรองคุณลักษณะอื่นใดของสินค้า ทั้งนี้ เพื่อการรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ที่แสดงถึงความมีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้สามารถแข่งขันในในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพและเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนใช้สินค้าและเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯที่จะมีการให้เครื่องหมายมาตรฐาน Q ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน องค์การตลาดเพื่อการเกษตร โดยมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติทำหน้าที่กำกับดูแลให้การรับรองและให้เครื่องหมายรับรองเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้บริการการตรวจสอบรับรองแก่ผู้ประสงค์จะขอใช้เครื่องหมายรับรองนี้ติดต่อมีดังนี้
- สินค้าสัตว์น้ำ ติดต่อ กรมประมง
- สินค้าเนื้อสัตว์ ติดต่อ กรมปศุสัตว์
- สินค้าผักผลไม้ ติดต่อ กรมวิชาการเกษตร
- ส่วนกลาง ติดต่อ หน่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร
- ส่วนภูมิภาค ติดต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1-8

                                                                                                    http://www.thaiembassy.jp/announcement/agriculture/logoQ.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.702

หมายเลขบันทึก: 15730, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-08 20:54:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)