แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักรวมใจสองศาสนา ศูนย์กลางการค้าแม่ขรี ยังมีเงาะป่าซาไก

คำว่า " ตะโหมด " ในปัจจุบันเพี้ยนมาจากคำว่า " โต๊ะหมูด " ปี พ.ศ. 2485 ตะโหมด เป็นตำบลขึ้นกับ อ.ปากพะยูน ปัจจุบันยกฐานะเป็นอำเภอ ตั้งแต่
วันที่ 21 มีนาคม 2529