One Stop Service (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บริการวิชาการเชิงรุก มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคลื่อนที่

KKU_One Stop Service

 หลังจากที่ทีมงานศูนย์บริการวิชาการประสานงาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิด"ศูนย์บริการประชาชน"ที่ "ศูนย์การค้า Big C" (link) เพื่อให้เปิดบริการเชิงรุกออกนอกจังหวัด ทีมงานศูนย์บริการวิชาการจึงได้เตรียมงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อปรับรูปแบบของการบริการประชาชน ให้เป็น "One Stop Service เชิงรุก" โดยกิจกรรมที่จะเริ่มออกไปที่ต่างจังหวัดในครั้งแรก จะไปในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับผิดชอบ คือ "ร้อย แก่น สาร" ครั้งแรกจะออกไปทำงานร่วมกับทีมงานเครือข่ายของ ก.พ นำโดยท่านที่ปรึกษาระบบราชการ ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคมที่จังหวัดมหาสารคาม วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคมที่จังหวัดร้อยเอ็ด

 หน่วยงานราชการ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม องค์กรเอกชน ศิษย์เก่ามหาวิทยาขอนแก่น ที่ต้องใช้บริการจากคณะวิชา/ศูนย์/สถาบันสำนัก หรือ เรื่องอื่นๆที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเชี่ยวชาญ( Link ) และต้องการคำปรึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว  โปรดติดต่อได้ที่ คุณ ธวัช รัตนมนตรี โทร.๐๔๓-๓๔๗๙๘๓ ต่อ ๑๒๒ เพื่อประสานงานกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)