แนวทางในการพัฒนาการศึกษาที่สนองตอบตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ของ

นายนพดลย์   เพชระ ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้กำหนดพันธกิจหลัก  ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  ( ..2548 – 2551 )  ว่า    จัดส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง          ทั้งนี้ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ     ในข้อที่ 2 ว่า  เร่งปฏิรูปการศึกษาบุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กลยุทธ์  ข้อ  3   ว่า   สร้างสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต  3  เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ   4  ปี ( ..  2548 – 2551 )  ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว   โดยได้กำหนดพันธกิจไว้ 10 ประการ  คือ  จัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา     พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเรียนรู้  จัดบรรยากาศทางกายภาพและทางวิชาการให้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งปัญญา  ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้  โดยใช้ภูมิปัญญาไทย  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์

                ภายในปี   2551  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   มีศักยภาพ  คุณภาพ  มาตรฐาน   ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน    ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้    ( 2 ) แนวทางในการพัฒนาการศึกษาที่สนองตอบตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 1.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้     ความสามารถ       ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ2.       พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครอบครัว ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ3.       จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ4.       พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ    เช่น     ข้อมูลนักเรียน     แหล่งเรียนรู้       ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ   โดยใช้เทคโนโลยี5.       จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ6.       จัดระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ทางการศึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   อย่างสม่ำเสมอ7.       ประสานความร่วมมือกับบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน   องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 8.        ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน9.       จัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้   เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสุข  ความสำเร็จในการเรียนรู้