แนวทางการพัฒนาการศึกษา

วิสัยทัศน์

แนวทางในการพัฒนาการศึกษา ที่สนองตอบตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

ของ

นายนพดลย์   เพชระ   ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ได้กำหนดพันธกิจหลัก  ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  ( ..2548 – 2551 )  ว่า    จัดส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง          ทั้งนี้ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อให้สำเร็จ     ในข้อที่ 2 ว่า  เร่งปฏิรูปการศึกษาบุคลากรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กลยุทธ์  ข้อ  3   ว่า   สร้างสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  วิจัยและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ    

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต   3  เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ   4  ปี ( ..  2548 – 2551 )  ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว   โดยได้กำหนดพันธกิจไว้ 10 ประการ  คือ  จัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนเข้าเรียนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา     พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเรียนรู้  จัดบรรยากาศทางกายภาพและทางวิชาการให้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งปัญญา  ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้  โดยใช้ภูมิปัญญาไทย  พัฒนาระบบการบริหารการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี

 

วิสัยทัศน์

                ภายในปี   2551  ครูและบุคลากรทางการศึกษา   มีศักยภาพ  คุณภาพ  มาตรฐาน   ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ  มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน    ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้         ( 2 )   แนวทางในการพัฒนาการศึกษาที่สนองตอบตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา   1.        พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้     ความสามารถ       ปฏิบัติหน้าที่เหมาะสมตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 2.        พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครอบครัว ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ 3.        จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ 4.        พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ    เช่น     ข้อมูลนักเรียน     แหล่งเรียนรู้       ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ   โดยใช้เทคโนโลยี 5.        จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 6.        จัดระบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ทางการศึกษาแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   อย่างสม่ำเสมอ 7.        ประสานความร่วมมือกับบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชน  องค์กรเอกชน   องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 8.          ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 9.        จัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้   เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสุข  ความสำเร็จในการเรียนรู้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการ การศึกษา นวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#วิสัยทัศน์#การพัฒนาการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 156512, เขียน: 29 Dec 2007 @ 12:57 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 18:06 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
การปฏิรูปเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสิ่งที่ลืมไม่ได้ต้องเริ่มปฏิรูปตนเองก่อนนะคะ