บลอกของชุดโครงการวิจัยภาคใค้

ยินดีต้อนรับนักวิจัยในโครงการวิจัยทุกท่าน

node manager

สวัสดีค่ะ

สมาชิกโครงการวิจัยกลุ่มภาคใต้ ทุกท่าน


    ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนของชุดโครงการวิจัยกลุ่มภาคใต้

ขอให้ประธานโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกล่มภาคใต้ ทุกโครงการ

สร้างบลอกของโครงการวิจัยของท่านแล้วสมัครเป็นสมาชิกของชุมชน

    ก.เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  (ผศ.ดร.เสทื้อน) 

    ข.ชุดโครงการวิจัยภูมิภาคอิสานเหนือ (ผศ.ดร.เกศริน )

    ค.ของโครงการวิจัยในareaเดียวกับท่าน เช่นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วม เป็นต้น


 

 

    โครงการวิจัยทุกโครงการรวมทั้งชุดโครงการ จะมีบลอกของตนเองคนละบลอก

เพื่อบันทึกกิจกรรมและสื่อสารกันตลอกไปจนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น

    ขอความสำเร็จจงบังเกิด

    ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล

      http://gotoknow.org/sou-trd48   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาครู48ภูมิภาคใต้ความเห็น (0)