สสส. ขอให้ สคส. ส่งรายงานผลงาน/การปฏิบัติงาน เป็นกระดาษแผ่นเดียว จึงเอามาลงไว้ให้ผู้สนใจทราบ   โปรด click ข้างล่าง

          รายงานผลงาน/การปฏิบัติงาน

วิจารณ์  พานิช

20 ก.ค.48