เป็นการอธิบายเกี่ยวกับชื่อผู้นำในแต่ละศูนย์ที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ มีการกล่าวถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละศูนย์ จากที่ได้อ่านมาคิดว่าวิธีการถ่ายทอดความรู้นั้น น่าจะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและได้ลงมือปฏิบัติจริงสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้รวดเร็วและกิจกรรมดังกล่าวน่าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตต่อไปของชาวบ้าน และภูมิปัญญาเหล่านั้นก็มาจากพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่ผู้นำได้ทำการศึกษา การปฏิบัติมาเรื่อยๆจนกลายเป็นภูมิปัญญาที่ควรจะนำมาถ่ายทอดให้ผู้สนใจต่อไป

        การถ่ายทอดองค์ความรู้ในแต่ละศูนย์นั้น มีผู้เข้าฝึกอบรมหลากหลายอาชีพ เช่น เยาวชนในหมู่บ้าน, สมาชิกชมรมรักษ์ธรรมชาติ,สมาชิกกลุ่มเกษตรกร,นักวิชาการ ,นักศึกษา ซึ่งทำให้การถ่ายทอดความรู้อาจทำได้ยากเนื่องจากระดับการศึกษาต่างกัน แต่ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งทำให้บุคคลหลายกลุ่มอาชีพสามารถเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับอาชีพของแต่ละคน แล้วแต่ว่าผู้ฝึกอบรมสามารถรับความรู้ที่ผู้นำถ่ายทอดนั้นได้มากแค่ไหน