การจัดการความรู้เป็นหนึ่งใน “ปัจจัยสี่”


          “ปัจจัยสี่”   ในที่นี้หมายถึงปัจจัยหลัก 4 ประการในการเสริมสร้างสุขภาพในพื้นที่   หรือที่ สสส. เรียกว่า   การสร้างสุขภาวะแบบบูรณาการที่มีพื้นที่เป็นตัวตั้ง

       
          ปัจจัยสี่นี้   คุณหมออำพลให้คาถาไว้ที่   “ใจ   คน   กลไก   การเรียนรู้”  ซึ่งหมายถึง
·       ใจ   หมายถึงความเข้าใจ   เห็นคุณค่า   และมีกำลังใจในการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ
·       คน   หมายถึงมีคนที่มีทักษะในการเชื่อมประสานภายในพื้นที่   และมี “ใจ” ตามข้างบน
·       กลไก   หมายถึงการจัดการ   เพื่อเอื้ออำนาจ (empower) ประสานความร่วมมือ   สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อยอดจากผลดี ๆ ที่มีอยู่แล้ว  
·       การเรียนรู้   หมายถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องของคนในพื้นที่


วิจารณ์  พานิช
   15 ก.ค.48