กรมอนามัย องค์กรแห่งการเรียนรู้

ทั้งนี้เพื่อพัฒนากรมแห่งนี้ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การจัดการองค์ความรู้ของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

           กรมอนามัยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข  มีหน้าที่หลักๆดังนี้


     1 . ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
     2
. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการสร้างเสริมสุขภาพ
และการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
     3
. กำหนดและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานและกฎเกณฑ์ รวมทั้งการรับรอง
มาตรฐานการสร้างเสริมสุภาพและการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพ
     4
. พัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวัง และการประเมินผล
กระทบต่อสุขภาพทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับโครงการหรือกิจการใด ๆ
     5
. พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
     6
. ถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีการสร้างเสริมสุขภาพและ
การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อสุขภาพและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแก่
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
     7
. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ
การจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
     8
. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมอนามัย
หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

             ซึ่งทางกรมอนามัยเองเล็งเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงได้มีการจัดทำ Knowledge Center ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ความรู้  เป็นแหล่งรวบรวมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

มีอะไรบ้างในศุนย์ความรู้

  - ฐานความรู้ และแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเกิดจากการรวบรวม ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวปฏิบัติที่ได้ผลดี จากชุมชนแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพ ทั้งภายใน และภายนอกกรมอนามัย

 - แหล่งสืบค้นที่สามารถเชื่อมโยงสู่ฐานความรู้ ด้านการจัดการความรู้ องค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ ที่มีอยู่ ผ่านทางระบบอินเตอร์เนต

 - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตามประเด็นต่างๆ ที่ได้รับความสนใจ เช่น สุขภาพวัยรุ่น สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพเด็ก การออกกำลังกาย โภชนาการ การพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เป็นต้น

     โดยทางกรมเองมีแผนในการจัดการความรู้คือ

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารความรู้ : เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความสามารถ  รวมถึง สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในองค์กร  ทั้งนี้เพื่อพัฒนากรมแห่งนี้ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. แผนการจัดการควมรู้ของศูนย์อนามัย : เพื่อพัฒนาคนในองค์กรให้พร้อมต่อระบบการจัดการความรู้ในองค์กร

ที่มา : http://kcenter.anamai.moph.go.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM for bizcom



ความเห็น (0)