แจ้งถึงสมาชิกโครงการวิจัยทุกโครงการ

ยินดีต้อนรับโครงการวิจัยเข้าสู่ชุมชนของชุดโครงการวิจัยอิสานเหนือ

project director

สวัสดีครับ

สมาชิกโรงการวิจัยกลุ่มอิสานเหนือทุกท่าน


    ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนของชุดโครงการวิจัยกลุ่มอิสานเหนือ

ขอให้ประธานโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคอิสานเหนือ

ทุกโครงการ สร้างบลอกของโครงการวิจัยของท่านแล้วสมัครเป็นสมาชิกของชุมชน

    ก.เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  (ผศ.ดร.เสทื้อน) 

    ข.ชุดโครงการวิจัยภูมิภาคอิสานเหนือ (ผศ.ณรงค์)

    ค.ของโครงการวิจัยในareaเดียวกับท่าน เช่นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วม เป็นต้น


 

    โครงการวิจัยทุกโครงการรวมทั้งผมที่เลยด้วยจะมีบลอกของตนเองคนละบลอก

เพื่อบันทึกกิจกรรมและสื่อสารกันตลอกไปจนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น

    ขอความสำเร็จจงบังเกิด

    ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์ 

      http://gotoknow.org/une-trd48   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาครู48ภูมิภาคอิสานตอนบนความเห็น (0)