The Toyota Way (4)

The Toyota Way (4)

14 Toyota Way  Principles

Section I : Longterm Philosophy

หลักการข้อที่ 1   บริหารจัดการบนพื้นฐานของผลระยะยาว   แม้บางครั้งจะต้องยอมสูญเสียผลประโยชน์ทางการเงินในระยะสั้น
          - จงยึดปรัชญาเป้าหมายเพื่อการดำรงอยู่ระยะยาว   เหนือเป้าหมายระยะสั้น   จงอย่าทำเพื่อเงินเพียงอย่างเดียว   จงทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ขององค์กรและมุ่งมั่นยกระดับองค์กรขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น   ปณิธานเชิงปรัชญาเป็นพื้นฐานของหลักการข้ออื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด
          - จงสร้างคุณค่าและมูลค่า (value) ให้แก่ลูกค้า,  สังคมและเศรษฐกิจ   จงประเมินความสามารถของทุกภาคส่วนขององค์กร   ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าดังกล่าว
          - จงมีความรับผิดชอบ   จงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ตัดสินชะตาของตนเอง   จงปฏิบัติด้วยการพึ่งตนเองและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง   จงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา   เพื่อเพิ่มพูนคุณค่าและมูลค่า

Section II : กระบวนการที่ถูกต้อง  จะนำไปสู่ผลที่ถูกต้อง

หลักการข้อที่ 2   สร้างกระบวนการทำงานที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้ปัญหาโผล่ออกมา
          - ออกแบบกระบวนการทำงานเพื่อให้มีการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าอย่างสูง   เกิดการทำงานต่อเนื่อง (continuous flow) พากเพียรปรับปรุง   จนไม่มีจุดใดที่มีเวลาอยู่เฉย ๆ หรือต้องรอคนมาดำเนินการ
          - ทำให้งานไหลต่อเนื่อง   ให้วัสดุและสารสนเทศเคลื่อนอย่างเร็ว,  เชื่อมกระบวนการและคนเข้าด้วยกัน   โดยมีเป้าหมายให้ปัญหาโผล่ออกมา
          - ทำให้การไหลของงาน (flow) เห็นเด่นชัดทั่วทั้งวัฒนธรรมองค์กร   สำหรับเป็นกุญแจสำคัญของกระบวนการ CI (continuous improvement) และของการพัฒนาคน

หลักการข้อที่ 3   ใช้ระบบ "pull" เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตมากเกิน
 - ใช้หลักการ JIT (just - in - time)  ส่งผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการตรงตามเวลาที่ลูกค้าแจ้ง  ตามจำนวนที่ต้องการ   จัดหาวัสดุมาเพิ่มเติมตามที่ใช้ไป
 - ลดงานคั่งค้างในกระบวนการและวัตถุดิบในคลังให้มีน้อยที่สุด   และจัดหาเพิ่มตามจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ารับไป
 - ให้เชื่อทีมงานที่หน้างานมากกว่าเชื่อคอมพิวเตอร์ในการตรวจหาวัตถุดิบคงคลังที่มีมากเกินไป

หลักการข้อที่ 4   กระจายปริมาณงาน  ทำงานแบบเต่าไม่ใช่แบบกระต่าย
 - การลดความสูญเสีย (waste) เป็นเพียง 1/3 ของการดำเนินการ "ไร้ไขมัน" (lean)   อีก 2/3 ได้แก่การขจัดภาระที่มากเกินต่อบุคลากร   ต่อเครื่องจักร  และขจัดกำหนดการผลิตที่ไม่ลื่นไหล
 - ดำเนินการไปสู่การเกลี่ยภาระงานในกระบวนการผลิตและบริการ   ให้งานลื่นไหล   ไม่เกิดภาวะทำ ๆ หยุด ๆ   หรือทำเป็นชุด ๆ (batch) อย่างที่คุ้นเคยกันโดยทั่วไป

The Toyota Way (1)

The Toyota Way (2)

The Toyota Way (3)

วิจารณ์  พานิช
 7 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

moocherry
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
Toyata way ของอาจารย์มีหลักการที่สำคัญ 4 ข้อ เลยสงสัยว่า
5 ข้อนี้มันเหมือนกันไหมค่ะ 
    1. ความท้าทาย (Challenge)
2. ไคเซ็น (Kaizen)
3. เก็นจิ เก็นบุตซึ (Genchi Genbutsu)
4. การยอมรับนับถือ (Respect)
5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)