เป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา จากการที่ทางญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตจนล้ำหน้าและมีการตั้งรางวัลเดมิ่ง(Deming price)  ทางสหรัฐอเมริกาจึงได้พยายามที่จะกระตุ้นให้บริษัทต่างๆมีการพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น จึงได้มีการตั้งรางวัล MBNQA  และได้กลายเป็นแบบอย่างให้เกิดรางวัลคุณภาพของชาติต่างๆ รวมทั้งรางวัลคุณภาพแห่งประเทศไทยหรือTQAด้วย
เป้าหมายสำคัญ(Goal) ของMBNQA
1.       Customer Satisfaction ความพึงพอใจของลูกค้า
2.       Customer Satisfaction relativeTo Competitors ควงามพึงพอใจของลูกค้าเมื่อเปรียเทียบกับคู่แข่งขัน
3.       Customer Retention การดึงลูกค้าไว้ได้
4.       Market Share Gain ส่วนแบ่งการตลาด
5.       Measures of Progress การวัดความเจิรญก้าวหน้าของธุรกิจ
6.       Product & Service  Quality คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
7.       Productivity Improvement การพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพ
8.       Waste Reduction/Elimination การลดหรือขจัดความสูญเปล่า/สูญเสีย
9.       Supplier Performance ผลการปฏิบัติงานของผู้ส่งของ
10.    Financial Results ผลลัพธ์ทางการเงิน
เกณฑ์ของMBNQA
1. Leadership ภาวะผู้นำ
2.Information&Analysis สารสนเทศและการวิเคราะห์
3. StrategicPlanning การวางแผนกลยุทธ์
4. HR&Management การบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. ProcessManagement การจัดการกระบวนการ
6. BusinessResults ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
7.CustomerFocus&Satisfaction ความพึงพอใจและการมุ่งเน้นลูกค้า

           จะเห็นได้ว่า ที่ผมนำเอามาตรฐานต่างๆ มานำเสนอนั้นเพื่อให้เห็นว่า ไม่ว่ามาตรฐานหรือแนวทางไหนๆก็คล้ายๆกัน ในแนวคิดและหลักการ แต่ที่แตกต่างก็คือหลักปฏิบัติหรือรูปแบบ หากเราจับเอาแก่นหรือเนื้อหาหลักการมาใช้ได้ รูปแบบก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปครับ