มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โหมโรง...ให้คนหันมาใช้ Blog

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ทราบมาว่า  มอ.หาดใหญ่มีโปรแกรมประชุมปฏิบัติการ  เสวนาผู้ใช้ blog Gotoknow  โดยมีรายละเอียดโปรแกรมดังนี้ครับ  

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ความรู้สู่การปฏิบัติด้วยการใช้ Blog

วันที่ 2 มีนาคม 2549
ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี
วันที่ 9-10 มีนาคม 2549 (Workshop)
ห้อง 200 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

1. หลักการและเหตุผล
                   การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทำให้เกิดความรู้ และนำความรู้มาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ การจัดการความรู้จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา Blog จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการความรู้ คือ เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ค้นหาความรู้ ผู้ชำนาญ และชุมชนแนวปฏิบัติ       รวบรวมและแยกแยะประเภทของความรู้ สกัดแก่นความรู้และสร้างความสัมพันธ์ของความรู้                ด้วยการ “ให้” ประสบการณ์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ เกิดประโยชน์ขึ้นจากการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้ลง Blog และนำเอาความรู้ที่มีอยู่ในคลังความรู้ไปใช้ เป็นการส่งเสริมให้รู้จักและเข้าใจถึงความจำเป็นในการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์
                   1. แนะนำ Blog  เพื่อการจัดการความรู้ : Gotoknow.org
                   2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่อง Blog และสามารถ
                       นำไปประยุกต์ใช้ได้
                   3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ Blog อย่างกว้างขวางในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. เนื้อหา
                   - ความรู้เรื่อง Blog เพื่อการจัดการความรู้
                   - เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคนเขียน Blog
                   - Workshop การใช้ Gotoknow.org  3 รุ่น
                   - การประยุกต์ใช้งานจริงในการจัดการความรู้
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ
                   ผู้ได้รับเชิญและผู้สนใจจากคณะ/หน่วยงาน  60  คน
2
5. วิทยากร
                 1. ดร.จันทวรรณ         น้อยวรรณ        คณะวิทยาการจัดการ
                 2. คุณชวดี                นพรัตน์          ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
                 3. คุณอนุชา              หนูนุ่น            สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง
                 4. คุณจิราวรรณ          เศลารักษ์         สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
6. วิธีการ
                   เสวนาแลกเปลี่ยน ซักถาม และฝึกปฏิบัติ (Workshop)

7. วัน/เวลา/สถานที่

วันที่ 2 มีนาคม 2549 “วันนี้เพื่อคนใช้ Blog”
                   เวลา 09.00-10.00 น.  “แนะนำ Blog Gotoknow.org”
                   เวลา 10.00-12.00 น.       “เสวนาประสาคนเขียน Blog”


Workshop การใช้ blog gotoknow.org การประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการความรู้
                   รุ่นที่ 1           วันที่ 9 มีนาคม 2549 เวลา 09.00-12.00 น.
                   รุ่นที่ 2           วันที่ 9 มีนาคม 2549 เวลา 13.00-16.00 น.
                   รุ่นที่ 3           วันที่ 10 มีนาคม 2549         เวลา 09.00-12.00 น.

สำหรับหน่วยงานอื่นสนใจเข้าร่วมสังเกตเพื่อไปโหมโรงตัวเองบ้าง   ลองติดต่อสอบถามผู้จัดเอาเองนะครับ   ติดต่อ

คุณเมตตา  ชุมอินทร์   โทร. 074-213 065,  074-282 056

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (1)

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

จริงๆ แล้ว คุณเมตตาจะจัดตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วคะ แต่พอดี ทางทีมงาน GotoKnow.org ต้องมีการปรับปรุงระบบตลอดกุมภาคะ ก็เลยขอเลื่อนไปเดือนมีนาแทนคะ

และจะตามต่อด้วยการอบรม PlanetMatter และ FeedSpring โดยประยุกต์ใช้กับ S.A.R. ในการประเมินคุณภาพของแต่ละคณะคะ อันนี้ก็เช่นกันคะ อ.เนาวนิตย์ ทฤษฎิคุณ คณะแพทย์ มอ. ติดต่อไว้เมื่อเดือนกุมภา ทีมงานก็ต้องขอเลื่อนออกไปเป็นเดือนมีนาเช่นกันคะ