KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 1. การฟัง

KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 1. การฟัง

 - ทักษะการฟังเป็นหัวใจของการทำ KM
 - คนบางกลุ่มไม่มีทักษะในการฟัง   ไม่มีวัฒนธรรมการฟัง
 - ทุกคนควรติดอาวุธการเรียนรู้ให้แก่ตนเอง   โดยการพัฒนาทักษะการฟัง   ฝึกตนเองให้ฟังเป็น   ฝึกตนเองให้ฟังเชิงบวก   ฟังด้วยวิญญาณสร้างสรรค์ (active/productive listener)


 - ฟังให้ได้
       - สาระสำคัญ  และสิ่งที่ "อยู่ระหว่างถ้อยคำ"
       - เห็นตัวตนของผู้พูด   เข้าใจลึกเข้าไปถึงจิตวิญญาณของผู้พูด
       - เห็นบริบท (สภาพแวดล้อม) ของเรื่องราว
       - ความดีที่อยู่ในเรื่องราว
       - วิธีการพูด/เล่าเรื่องที่ควรซึมซับไว้เป็นแบบอย่าง

 - ฟังให้เปล่งประกาย
       - ความชื่นชมยินดีในความสำเร็จ/เรื่องราวดี ๆ ของผู้พูด
       - ซักถามแบบ appreciative inquiry
       - ความสนใจ  เอาใจใส่ในเรื่องราวนั้น

 - การฟังแบบ active listener เป็นจาคะอย่างหนึ่ง
 - การฟังด้วยความเคารพผู้พูดและผู้ร่วมฟัง   เป็นการปฏิบัติธรรม
 - deep listening,  active listening เป็นบทเรียนตลอดชีวิต

วิจารณ์  พานิช
 2 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

คนไร้กรอบ
IP: xxx.136.62.15
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตเสริม

ฟัง ความคิด  ที่ผุดขึ้นในตัวเรา   แยกแยะให้ออกว่า เป็น อคติ ลำเอียง  หรือไม่

ความคิดที่ผุดขึ้นมานี้ คือ inner voice  เป็น voice of judgement

หาก มันวิจารณ์  มันวิตก   ก็ให้รู้เท่าทัน