5สแนวใหม่

การพัฒนายกระดับ5ส

การจัดการความปลอดภัยในเชิงโครงสร้างกายภายและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน เราใช้แนวการบริหารความเสี่ยง มาใช้เป็นแนวคิด โดยการหาค่าคะแนนRPN ค่าชี้นำความเสี่ยง มาลำดับความสำคัญในการจัดากรกับปัญหา และใช้ เครื่องมือ 5ส มาใช้ 

แนวความคิดนี้เป็นการพัฒนา โดยเรายกระดับจาก5ส แนวเดิม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน puiicuthaksinความเห็น (0)