พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 มาตราที่ 47-51 หมวด 4 สถิติการประมง

หมวด 4 สถิติการประมง มาตราที่ 47 48 49 50 51
 หมวด 4 สถิติการประมง 
มาตรา 47 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศให้ทำการเก็บสถิติการประมงในท้องที่ ใด ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
 
มาตรา 48 เมื่อได้มีประกาศตามความใน มาตรา 47 แล้ว อธิบดีอาจขอให้ผู้หนึ่ง ผู้ใดที่มีอาชีพเกี่ยวกับสัตว์น้ำส่งรายการข้อความจำนวนเกี่ยวกับสถิตินั้นได้
 
มาตรา 49 คำขอของอธิบดีนั้น ให้ทำเป็นหนังสือระบุชื่อเจ้าของกิจการผู้จัดการ หรือผู้แทน และให้กำหนดเวลา สถานที่และวิธีการยื่น
 
มาตรา 50 บุคคลซึ่งได้รับคำขอตาม มาตรา 48 ต้องกรอกคำตอบลงในแบบพิมพ์ แสดงรายการข้อความ จำนวนตามที่รู้เห็น พร้อมทั้งลงชื่อกำกับ และจัดการยื่นตามกำหนดเวลา ณ สถานที่และตามวิธีการที่กำหนดในคำขอ
 
มาตรา 51 ถ้ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีเพื่อการนี้ มีอำนาจเข้าในสถานที่ทำการของผู้รับคำขอในเวลาตั้งแต่ พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อทำการตรวจสอบ จดข้อความจำนวนเกี่ยวกับสถิติการประมง และให้เป็นหน้าที่ของผู้รับคำขอ หรือผู้แทนตอบคำถาม อำนวยความสะดวก และช่วยเหลือ พนักงานเจ้าหน้าที่ในการนี้
ที่มา http://www.kodmhai.com/m4/m4-1/H71/m47-51.html 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.703ความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

14485

เขียน

05 Feb 2006 @ 22:16
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:23
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก