ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่พยายามพัฒนาตนเองมาตลอดและได้พัฒนาด้านผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นโดยเริ่มพัฒนาผลงานตั้งแต่ปีการศึกษา  2542  และเสนอผลงานปี พ.ศ. 2544  และได้รับการอนุมัติภายใน  4 เดือน และดำรงตำแหน่ง  อาจารย์  3  ระดับ  7  เมื่อปี พ.ศ. 2544 จนกระทั่งได้เลื่อนตำแหน่ง  อาจารย์  3 ระดับ  8  และเป็นครูชำนาญการพิเศษตาม พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และเดือนตุลาคม  2549  ได้ยื่น  วฐ.1     เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ  และได้ดำเนินการส่งผลงานเรียบร้อยแล้ว เลยมีความคิดว่าอยากจะเชิญชวนเพื่อนครูที่มีความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ               มาวางแผนในการเตรียมตัวอย่างไร

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หลักเกณฑ์
      
1. ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
             1.1 ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะชำนาญการ  หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปีนับถึงวันยื่นคำขอ
             1.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ  คศ.3
             1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  และมีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง  2 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ยื่นคำขอ
      2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน  3  ด้าน ดังนี้
            2.1 ด้านวินัย  คุณธรรม  จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยพิจารณาจาก
                  2.1.1 การมีวินัย
                  2.1.2 การประพฤติ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
                  2.1.3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
                  2.1.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
                  2.1.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
             2.2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  ดังนี้
                 2.2.1 สมรรถนะหลัก
                         2.2.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
                         2.2.1.2 การบริการที่ดี
                         2.2.1.3 การพัฒนาตนเอง
                         2.2.1.4 การทำงานเป็นทีม
               2.2.2 สมรรถนะประจำสายงาน
                        2.2.2.1 การออกแบบการเรียนรู้
                       2.2.2.2 การพัฒนาผู้เรียน
                       2.2.2.3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
         2.3 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ในด้านการเรียน การสอน  โดยพิจารณาจาก
                2.3.1 ผลการปฏิบัติงาน
                          2.3.1.1 การจัดการเรียนรู้
                         2.3.1.2 การพัฒนาวิชาการ
                         2.3.1.3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
***  ผลการปฏิบัติงาน  พิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปกิบัติงานที่ผู้ขอรับการประเมินผลเสนอ (วฐ.2/1)
                2.3.2 ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า  1  รายการ
***  การประเมินผลงานวิชาการ**  ประเมินจากเอกสารผลงานวิชาการ

เกณฑ์การตัดสิน
     
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้าน  ดังนี้
          1. ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน  แต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคน  เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  ร้อยละ   70
           2. ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน  ดังนี้
              2.1 ผลการปฏิบัติงาน  ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  65
              2.2 ผลงานทางวิชาการ  ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  65
              2.3 คะแนนรวม  ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  70
***  ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  5  วัน  และสามารถใช้ได้  5  ปี
สรุปผลการประเมิน
       ผู้ขอประเมินจะต้องได้คะแนนผ่านจากรรมการทั้งสามคนดังนี้
       1. ด้านคุณธรรม (ด้านที่ 1 )   ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  70
       2. ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 2) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ  70
       3. ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่   
ผู้ขอประเมินจะต้องได้คะแนนผ่านจากรรมการทั้งสามคนดังนี้
            3.1 ผลงานจากการปฏิบัติงาน (วฐ2/1)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  65
            3.2 ผลงานทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  65
      รวม  3.1 และ 3 .2  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  70
   
วิธีการ
 
สามารถยื่นได้  ปีละ  2  ครั้ง  ดังนี้
      ครั้งที่  1 ส่งคำขอผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามลำดับถึงสำนักงานเขตพื้นที่  ระหว่างวันที่  1-30  เมษายน
       ครั้งที่  2 ส่งคำขอผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานตามลำดับถึงสำนักงานเขตพื้นที่  ระหว่างวันที่  1-31 ตุลาคม
*กรรมการประเมินด้านที่ 1 และ  2 แต่งตั้งโดย คณะกรรมการ   อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด  จำนวน  3   คน
        คนที่  1  ผู้บริหารสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินสังกัด
        คนที่  2  ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา
        คนที่ 3  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน

***  ถ้าผ่านการประเมินทั้งด้านที่ 1 และ  2  ให้ผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะ  จัดทำเอกสารดังนี้
       1. วฐ  2/1   จำนวน   4 ชุด
       2. ผลงานวิชาการ  1  รายการ   จำนวน  4 ชุด
โดยส่งผ่านตามสายงานไปยังเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
และ  ประธาน  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่  จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ  3  คน  เพื่อประเมิน  วฐ.2/1 และผลงานทางวิชาการ

***
กรรมการประกอบด้วย
   
1. บุคคลนอก สพฐ. (อาจารย์มหาวิทยาลัยของจุดตรวจนั้น)จำนวน  2  คน
    2. ครูชำนาญการพิเศษตามสาขาที่ท่านของรับการประเมิน (ของจุดตรวจนั้น) จำนวน 1  คน 
     กรรมการทั้ง  3 คน  ได้รับการเสนอชื่อจาก  ส.พ.ฐ.  แจ้งไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่ออ่าน  วฐ.2/1และ ผลงานวิชาการ
โดยจะแบ่งเป็นจุดตรวจต่างๆ  (ส.ท.สน.เขต 2  จะมีจุดตรวจ  6 จังหวัด
  (นครพนม  สกลนคร  อุดรธานี  หนองคาย  เลย  หนองบัวลำภู)

     การเตรียมเอกสาร หลักฐานเพื่อรับการประเมินด้านที่ 1
     
ประกอบด้วย  5  ตอนดังนี้
            1. การมีวินัย
เอกสารที่ต้องเตรียมในการรับการประเมิน
            - บัญชีลงเวลา
            - สรุปการมาปฏิบัติราชการ  สรุปวันลา
            - บันทึกการเข้าร่วมประชุม ของสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
             - หลักฐานการให้บริการผู้ปกครองนักเรียนด้านผลการเรียน  พฤติกรรมของนักเรียน
             -บันทึกการให้คำปรึกษานักเรียน ทั้งเรื่องส่วนตัวและด้านการเรียน
             - หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการเป็นบุคคลตรงเวลา การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ  การเป็นกลางทาง
การเมือง
             - รูปภาพ
             - ผลงานวิชาการ (แผนการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรม)

           2. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
เอกสารที่ต้องเตรียมรับการประเมิน
            - บัญชีลงเวลา
            - บัญชีวันลา
            - บันทึกการประชุมของสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การประชุมตามคำสั่งของสถานศึกษา
           - เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน
           - บันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
           - หนังสือขอบคุณจากเพื่อนร่วมงาน  หน่วยงานต่างๆ
           - รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู  วันไหว้ครู  วันสำคัญที่หน่วยงานราชการจัด
          3. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
เอกสารที่ต้องเตรียมรับการประเมิน
           - บันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
           - หนังสือขอบคุณจากผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียน  เพื่อนร่วมงาน
          - เกียรติบัตร
          - รางวัลที่ตนเองได้รับ
         4. การประพฤติปฏิบัติและเป็นแบบอย่างที่ดี
 เอกสารที่เตรียมรับการประเมิน
           - หนังสือ จดหมาย  ยกย่องชมเชย
           - หลักฐาน เอกสาร  การเลี้ยงดูบิดา  มารดา
           - หนังสือชื่นชมและแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงาน
           - รางวัลเชิดชูเกียรติ
           - บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
          5. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
            - หนังสือ/จดหมายยกย่องชมเชย
            - เกียรติบัตร
            - สมุดบัญชีธนาคาร
            - รูปภาพการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
            - หนังสือรับรองของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการไม่เล่นการพนัน  การเที่ยวกลางคืน  
 
การเตรียมเอกสารประเมินด้านีท่ 2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
        1.1 คุณภาพงานด้านความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
 เอกสารที่ต้องเตรียม 
               - รายงานผลการปฏิบัติงาน
               - รายงานการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
               - รายงานประจำปี
               - แผนการจัดการเรียนรู้
               - ผลงานวิชาการ
               - บันทึกหลังการจัดกาเรรียนรู้
               - รายงานการบริหารจัดการ
         1.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การนำนวัตกรรม/ทางเลือกใหม่ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
 เอกสารที่ต้องเตรียม
               - คู่มือการใช้ หรือการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม
               - คู่มือการพัฒนางานใหม่ๆ
               - รายงานการพัฒนานวัตกรรม
               -รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
               - รายงานการพัฒนางาน
               - ภาพถ่ายนวัตกรรม
               - ภาพถ่ายกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
        1.3 ความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง
เอกสารที่ต้องเตรียม
             - รายงานการพัฒนางาน
             - นวัตกรรม/ภาพถ่าย
             - รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี
             - คู่มือต่างๆ
             - หลักฐาน / ร่องรอยการนำผลงานจัดแสดง / ภาพถ่ายนิทรรศการ
สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี
        2.1 การปรับปรุงระบบบริการ
 
เอกสารที่ต้องเตรียม
            - หลักฐานแสดงถึงความต้องการของผู้รับบริการ
            - บันทึกการประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการให้บริการ
            - ภาพถ่ายกิจกรรมการให้บริการ
            - แผ่นพับหรือเอกสารแนะนำใบความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับการบริการ
         2.2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือผู้เกี่ยวข้อง
เอกสารที่ต้องเตรียม
           - หลักฐานแสดงถึงความคิดเห็นของผู้รับบริการ
           - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
           - รายงานการศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการ
สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง
          3.1 การศึกษา  ค้นคว้า  หาความรู้  ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ  อบรม  สัมมนา  หรือวิชาการอื่นๆ
เอกสารที่ต้องเตรียม
            - เกียรติบัตรการเข้ารับการอบรม  สัมมนา
            - ภาพถ่ายการเข้ารับการอบรม  สัมมนา
            - หนังสือบันทึกเข้าร่วมประชุม  สัมมนา
            - สรุปความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับการอบรม  สัมมนา
       3.2 การรวบรวมและประมวลความรู้ในการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
เอกสารที่ต้องเตรียม
           - แผ่นพับความรู้
           - การรวบรวมองค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนางาน
           - เกียรติบัตร

       3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการในหมู่เพื่อนร่วมงาน
เอกสารที่ต้องเตรียม
          - หลักฐานการเข้าร่วมประชุม
          - ข้อเขียนวิชาการที่นำเสนอต่อที่ประชุม
          - รายงานการประชุม
          - ภาพถ่ายกิจกรรม
สมรรถนะที่ 4 การทำงานเป็นทีม
        4.1 การให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือ  สนับสนุนเพื่อนร่วมงาน
เอกสารที่ต้องเตรียม
          - บันทึกการมอบหมายงาน
          - บันทึกการประชุมปรึกษางาน
          - หลักฐานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เช่น หนังสือ/บันทึกข้อความ  จดหมาย
         - เกียรติบัตร
         - ภาพถ่ายกิจกรรม
      4.2 การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
เอกสารที่ต้องเตรียม
           - คำสั่ง
           - บันทึกมอบหมายงาน
           - รายงานการปฏิบัตงานตามคำสั่ง
           - บันทึกการประชุม
           - ภาพถ่ายกิจกรรม
      4.3 การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย
เอกสารที่ต้องเตรียม
           - หลักฐานที่แสดงถึงการเข้าร่วมกิจกรรม
           - คำสั่ง/หนังสือสั่งการ
           - ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม
           - เกียรติบัตร/จดหมายขอบคุณ
      4.4 การเสริมแรงให้กำลังใจ  ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงาน
เอกสารที่ต้องเตรียม
         - หลักฐานการยกย่อง  ชมเชย  เช่น  จดหมายขอบคุณ 
เกียรติบัตร
         - หลักฐานการให้การสนับสนุนการทำงาน  เช่น  บันทึกข้อความ   คำสั่ง  การจัดสวัสดิการ
สมรรถนะประจำสายงาน
สมรรถนะที่  5  การออกแบบการเรียนรู้
      5.1 ความรู้  ความเข้าใจเรื่องการออกแบบการเรียนรู้
เอกสารที่ต้องเตรียม
          - แผนการจัดการเรียนรู้
          - เครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
          - แนวทางการวัดประเมินผลกระบวนการคิด
         - แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
      5.2 ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้
เอกสารที่ต้องเตรียม
        - แผนการจัดการเรียนรู้
        - ผลงานนักเรียน
        - สมุดประจำตัวนักเรียนที่บันทึกความคิดเห็นของผู้ปกครอง
        - บันทึกการประชุม
        - บันทึกการตรวจเยี่ยม  ตรวจราชการ  นิเทศ
        - บันทึกการประชุม
        - จดหมายของผู้ปกครอง
      5.3 การนำผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
เอกสารที่ต้องเตรียม
        -  แผนการจัดการเรียนรู้
        - บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
       - หลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
       - เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าจะปรับปรุงการออกแบบการเรียนรู้
สมรรถนะที่ 6 การพัฒนาผู้เรียน
      6.1 การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
เอกสารที่ต้องเตรียม
        - แผนการจัดการเรียนรู้
        - โครงการ/กิจกรรม
        - ภาพถ่ายกิจกรรม
        - ผลงานนักเรียน
        - รายงานผลการปฏิบัติงาน
        - แฟ้มสะสมงาน
     6.2 การพัฒนาทักษะชีวิต  สุขภาพกายและสุขภาพจิตของ   ผู้เรียน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
        - โครงการ/กิจกรรม
        - ภาพถ่ายกิจกรรม / ผลผลิต
        - รายงานผลการปฏิบัติงาน/ การจัดกิจกรรม
        - ผลงานนักเรียน
        - แฟ้มสะสมงาน
     6.3 การปลูกฝังการเป็นประชาธิปไตย  และความภูมิใจในความเป็นไทยให้กับผู้เรียน
เอกสารที่ต้องเตรียม
          -โครงการ/กิจกรรม
          - ภาพถ่ายกิจกรรม
          - รายงานผลการปฏิบัติงาน/ การจัดกิจกรรม
         - ผลงานนักเรียน
         - แฟ้มสะสมงาน
     6.4 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เอกสารที่ต้องเตรียม
         - แฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
         - โครงการ/กิจกรรม
         - ภาพถ่ายกิจกรรม
        - มาตรการรักษาความปลอดภัย
        - คำสั่ง  มอบหมายงาน
        - ข้อมูลสารสนเทศในการดูแลนักเรียน
        - เครื่องมือที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สมรรถนะที่ 7 การบริหารจัดการชั้นเรียน
       7.1 การจัดบรรยากาศการจัดการเรียนการสอน
เอกสารที่ต้องเตรียม
        - สภาพจริงของห้องเรียน
        - โครงการ/กิจกรรม
        - ภาพถ่ายห้องเรียน
        - แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน
        - การจัดบรรยากาศการเรียนการสอน
        - รายการสื่อ  อุปกรณ์และรูปแบบการจัดห้องปฏิบัติการ
        - ผลงานนักเรียน
         - แฟ้มสะสมงาน
      7.2 การจัดทำข้อมูล  สารสนเทศ  และเอกสารประจำชั้นเรียน
เอกสารที่ต้องเตรียม
        - เอกสารประจำชั้นเรียน  เช่น  ปพ. 4,ปพ.5,ปพ.6
        - เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเรียน
       - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
       - สถิติการสอนซ่อมเสริม
      7.3 การกำกับ  ดูแล  ชั้นเรียน/ประจำวิชา
เอกสารที่ต้องเตรียม
       - ข้อตกลง/ระเบียบการอยู่ร่วมกัน
       -การมอบหมายหน้าที่
       - รายงานการประเมินผลผลงานผู้เรียน
ด้านผลงานวิชาการ
       ให้จัดทำตรงกับสาขาที่ตนเองขอรับการประเมิน

  ***  การเตรียมเอกสารอาจมากก็นี้ก็ได้ **