พานโฮม

พานโฮม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Usernamepanhom
สมาชิกเลขที่25761
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุ 18 มิถุนายน 2527 ตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ 3 ระดับ 7 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2544
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ความหวังในอนาคตครูเชี่ยวชาญ (เพราะปัจจุบันกำลังส่งผลงานวิชาการ)

ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านไฮ่-ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
อนุปริญญา วิทยาลัยครูสกลนคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท ค.ม. สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปริญญาโท ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา

บุตรสาว 2 ค่ะ
คนที่ 1 แพทย์หญิงฐิติภัทร แก้วจันทึก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คนที่ 2 นางสาวพัชรพร แก้วจันทึก