แนะนำวิธีการหาวรรณกรรมเพื่อทบทวน


การทบทวนวรรณกรรมเป็นสิ่งสำคัญในการวางแผนการวิจัย
 
         การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย หรือ การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง   (review of related literature)    หมายถึง   การศึกษาเชิงทฤษฎี  หรือผลงานวิจัย หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหรือทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำวิจัย  โดยการศึกษาจากวารสาร    หนังสือตำรา    รายงานวิจัย   จดหมายเหตุ  หรือแหล่งความรู้อื่นๆ
 
จุดมุ่งหมายในการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
   1.   เพื่อค้นหาความจริง
   2.   เพื่อเลือกปัญหาวิจัยได้ถูกต้อง
   3.   เพื่อช่วยในการให้คำนิยามปัญหา
   4.   เพื่อหลีกเลี่ยงการทำวิจัยซ้ำซ้อน
   5.   เพื่อหาเทคนิคในการวิจัย
   6.   เพื่อช่วยในการแปลความหมายผลการวิจัย
   7.   เพื่อเตรียมเขียนรายงานวิจัย 
 
         การทบทวนวรรณกรรม  ต้องกระทำใน 2 ประเด็น คือ
   1.   การทบทวนแนวคิด / ทฤษฎี ที่จะนำมาใช้ในการวิจัย
   2.   การทบทวนวรรณกรรมหรืองานวิจัยที่มีผู้ทำไว้ก่อนแล้วในเรื่องนั้นๆ
         ประเภทของวรรณกรรมที่ทบทวน
    1.  เอกสารที่เป็นตำรา   บทความ   ข้อเขียนต่างๆ   เมื่ออ่านแล้วจะได้แนวความคิดที่เป็นข้อเท็จจริง หรือความคิดของนักวิชาการในเรื่องต่างๆ
    2.  รายงานวิจัย   การอ่านรายงานวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ  จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนดำเนินการวิจัย
          การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยในปัจจุบัน  สามาถหาได้จาก
ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยสืบค้น ผ่านระบบเครือข่าย Internet
•   ภายในประเทศในรูปแบบของบทคัดย่อ  ที่ http://thesis.tiac.or.th
•   ต่างประเทศในรูปแบบของ Conference papers ที่ http://www.aare.edu.au
 
          ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online TIAC ที่เป็น Abstract ที่ ท่านสามารถเข้าไปค้นคว้าฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย Online TIAC ได้ที่เว็บไซต์    http://thesis.tiac.or.th   ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องทำการลงทะเบียนก่อน     (ฟรี)   จากนั้นให้ค้นข้อมูลที่ต้องการได้
          การค้นข้อมูลที่ต้องการให้ดำเนินตามขั้นตอนวิธีใช้ ดังนี้
          1.   เข้าฐานข้อมูลตามเว็บไซต์ที่ต้องการ   เมื่อปรากฏหน้าจอแบบฟอร์มการสืบค้นวิทยานิพนธ์    ให้ใส่ข้อมูลที่ต้องการสืบค้นลงในช่องตามหัวข้อต่างๆ ในหน้าที่กำหนดโดยให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
          2.   เลือกสถาบันและปีที่ต้องการสืบค้น
          3.   กด Submit เพื่อรอการแสดงผล
          4.   กรณีต้องการค้นเป็นภาษาอังกฤษ ให้คลิกตรง
"ฟอร์มภาษาอังกฤษ" หรือคลิกตรง  "กดเพื่อไปหน้าภาษาอังกฤษ"
หมายเลขบันทึก: 140327เขียนเมื่อ 20 ตุลาคม 2007 08:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 07:48 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมแล้วค่ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี