การจัดทำกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรสถาบันธัญญารักษ์และศูนย์บำบัดยาเสพติดภูมิภาค

    เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2549   สถาบันธัญญารักษ์ได้ร่วมกับศูนย์บำบัดยาเสพติดภูมิภาค จัดทำกรอบยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรระยะ 49-52 ร่วมกัน  โดยอิงแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรของกรมการแพทย์ที่ได้มีการจัดทำขึ้นมา    เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละแห่ง นำไปจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของตนเอง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งในเครือข่ายธัญญารักษ์เอง และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ด้วย

      แต่ได้มีการวิเคราะห์  ปัจจัยอื่นๆร่วมด้วย เช่น  สถานการณ์ยาเสพติดปัจจุบัน     Competency หลักที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา    จุดอ่อนในการทำงานตามพันธกิจและจุดอ่อนในระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ความต้องการของลูกค้าภายในและภายนอก 

      คณะทำงานได้ใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อกำหนดโครงการพัฒนาระยะ 4 ปี  โดยยึดยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและแผนงาน ของกรมการแพทย์เป็นหลัก        จัดทำเป็น กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลารกรเฉพาะธัญญารักษ์และศูนย์บำบัดยาเสพติดภูมิภาคขึ้นมา   แล้วให้แต่ละที่ นำไปกำหนดทิศทางในการทำแผนพัฒนาบุคลากรของตนเองโดยสามารถ download ได้ที๋
      http://www.gotoknow.org/file/chumpon/humanplan thanyaraknetwork.ppt

      http://www.gotoknow.org/file/chumpon/hrplanning process.ppt

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (1)

HRDn
IP: xxx.113.55.211
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณมากๆ สำหรับการนำเสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้คนอื่นนอกสถาบันธัญรักษ์ได้ศึกษา   ขออนุญาตนำมาบูรณาการให้เข้ากับบริบทของ รพ.ชุมชน นะค่ะ