องค์ความรู้เรื่องยาเสพติด

ยาเสพติด เป็นเรื่องที่ ซับซ้อน ความรู้เพียงด้านเดียว ไม่สามารถแก้ปัญหาที่สำคัญอันนี้ของประเทศได้ ความรู้จากมุมมองหลาย ด้าน จะช่วยให้เรา มองปัญหานี้อย่าง เข้าใจ ความเข้าใจที่ถูกต้องจะเป็นกุญแจ ไปสู่วิธีการ แก้ปัญหานี้ อย่าง ถาวร ได้ในที่สุด ผม ขอเรียนเชิญ ผู้รู้ ผู้ไม่รู้ ผู้ที่คิดว่าตนไม่รู้ ตลอดรวมถึง ผู้ที่สนใจทุกท่าน เล่า แลกเปลี่ยน ประสพการณ์ ความรู้ ความคิด เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ผม พยายาม ที่จะเริ่มเขียน ความ รู้ ความเข้าใจในทางการแพทย์ ใน บล็อก นี้ แต่จะยินดีมากถ้ามีผู้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน ความรู้เรื่องนี้ด้วยกัน

ยาเสพติด เป็นปัญหาของประเทศมาเป็นเวลานาน มีความพยายามที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ทั้งในด้านการปราบปราม และ ป้องกันรักษา อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหายังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไรที่มาตรการด้านปราบปรามลดความเข้มข้นลง ยาเสพติดก็กลับมาแพร่ระบาดใหม่ ปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่ามาตรการในการป้องกันและบำบัดรักษา ยังไม่ดีเท่าที่ควร อุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงาน ด้านการป้องกัน และบำบัดรักษายาเสพติด คือ การขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในด้านนี้ ความรู้บางส่วนทีี่มี เป็นความรู้ที่รับมาจากต่างประเทศโดยมิได้คำนึงถึงความเหมาะสม ในการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติิ ในบริบทของสังคมไทย อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังโชคดีที่มีบุคลากร ทางด้านนี้ ที่มีความทุ่มเท มุ่งมั่น ที่จะแก้ปัญหา ความมุ่งมั่นเหล่านั้น เป็นกลไกที่สำคัญในการ คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ในการให้การบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ความรู้เหล่านี้เป็น สมบัติที่มีค่ายิ่งในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศ บล๊อก นี้ เกิดขึ้น เพื่อ อุทิศให้กับการ เผยแพร่ นวัตกรรม เหล่านั้น ทั้งยัง เป็นการ เชื่อมโยงให้ ผู้ปฏิบัติ งาน นักวิชาการ ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เล่าสู่ประสบการณ์ ความรู้ที่พัฒนาขึ้น ตลอดจน เผยแพร่ ความรู้เหล่านี้ ให้มีการนำไปใช้ในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสพติดความเห็น (0)