ยาเสพติด เป็นปัญหาของประเทศมาเป็นเวลานาน มีความพยายามที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ทั้งในด้านการปราบปราม และ ป้องกันรักษา อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหายังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไรที่มาตรการด้านปราบปรามลดความเข้มข้นลง ยาเสพติดก็กลับมาแพร่ระบาดใหม่ ปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่ามาตรการในการป้องกันและบำบัดรักษา ยังไม่ดีเท่าที่ควร อุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงาน ด้านการป้องกัน และบำบัดรักษายาเสพติด คือ การขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องในด้านนี้ ความรู้บางส่วนทีี่มี เป็นความรู้ที่รับมาจากต่างประเทศโดยมิได้คำนึงถึงความเหมาะสม ในการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติิ ในบริบทของสังคมไทย อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังโชคดีที่มีบุคลากร ทางด้านนี้ ที่มีความทุ่มเท มุ่งมั่น ที่จะแก้ปัญหา ความมุ่งมั่นเหล่านั้น เป็นกลไกที่สำคัญในการ คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ในการให้การบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ความรู้เหล่านี้เป็น สมบัติที่มีค่ายิ่งในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศ บล๊อก นี้ เกิดขึ้น เพื่อ อุทิศให้กับการ เผยแพร่ นวัตกรรม เหล่านั้น ทั้งยัง เป็นการ เชื่อมโยงให้ ผู้ปฏิบัติ งาน นักวิชาการ ผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เล่าสู่ประสบการณ์ ความรู้ที่พัฒนาขึ้น ตลอดจน เผยแพร่ ความรู้เหล่านี้ ให้มีการนำไปใช้ในการ แก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ต่อไป