Tip Computer (ที่อยู่ด้านขวามือ) ใน Blog ผมวันนี้ ได้นำบันทึกของ อ.ดร.จันทวรรณ เรื่องการอ่านบล็อกโดยใช้ Google Reader มาใส่ไว้ในลำดับ 1260 ซึ่งขณะนี้เป็น Tip บนสุด Tip เหล่านี้ผมนำมาจาก http://www.bcoms.net/ ครับ และได้ใช้ประโยชน์ในการ Update เทคนิคต่าง ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ใหม่ ๆ จึงนำมาบริการแก่ผู้อ่าน Blog ไว้ด้วย ลองติดตามดูนะครับ

     ผมมองว่านี่ก็อีกช่องทางหนึ่งที่บอกว่ามีคนรู้จัก GotoKnow มากขึ้นจริง แล้วจะยิ่งมากขั้นไปอีกแน่ หากจะมีกรณีอย่างนี้เรื่อย ๆ เพราะตัวอย่างใน Tip นั้นใช้บันทึกของ อ.ดร.จันทวรรณ และใช้ GotoKnow เป็นตัวอย่างอธิบาย ):