กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทย มีมากมายหลายฉบับ รวมถึงไปถึงมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องต่าง ๆ และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทย มีมากมายหลายฉบับ รวมถึงไปถึงมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องต่าง ๆ และอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง
ก. กฎหมาย แบ่งออกเป็น
   1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
            พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535
            พรบ.กรมประมง พ.ศ. 2490
            พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
            พรบ.โรงงาน พ.ศ. 2512

 

ติดต่อ : กองนิติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202-0561

 

พรบ.การนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2522

 

ติดต่อ : กองกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2253-0561

 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในทะเล

 

พรบ.การประมง พ.ศ. 2490

 

พรบ.การปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

 

ติดต่อ : สำนักงานกฎหมายและระเบียน กรมทรัพยากรธรณี โทรศัพท์ 0 2202-3600

 

พรบ.แร่ พ.ศ. 2519

 

ติดต่อ : สำนักงานกฎหมายและระเบียบ กรมทรัพยากรธรณี โทรศัพท์ 0 2202-3600

 

ข. มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4มิถุนายนพ.ศ.2534

 

เรื่องมาตรการเร่งด่วนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ด้านป่าชายเลนและปะการัง

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2534

 

เรื่องแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล จังหวัดภูเก็ต บริเวณหาดป่าตอง กะรน และกะตะ

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

 

เรื่องนโยบาย มาตรการและแผนปฏิบัติการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลของประเทศ

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2535

 

เรื่องแผนแม่บทการจัดการปะการัง

 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2540

 

เรื่องสถานภาพปัจจุบันของป่าชายเลนและแผนการจัดการป่าชายเลนของประเทศ

 

ติดต่อ : www.oepp.go.th กลุ่มงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2271-4232-8 ต่อ 296,321

 

e-mail : [email protected] ค. อนุสัญญา อนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล (UN convention on the law of The sea) อนุสัญญาระหว่างประเทศสำหรับการป้องกันมลภาวะทางเรือ (MARPOL) อนุสัญญาว่าด้วยทะเลหลวง (Convention on the Law of The Sea) อนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่อง

 

(Convention of the Territorial Sea and the Contiguous Zone) อนุสัญญาว่าด้วยการทำการประมงและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง

 

(Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas) อนุสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีป

 

(Convention on the Continental Shelf, Optional Protocol of Signature

Concerning the Compulsory Settlement of Disputes)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.703ความเห็น (0)