KM.27 ตามรอยหารากเหง้าของชีวิตพื้นถิ่นกับ “วันรักษ์บ้านแพรก” 21 กันยายน 2550

ในช่วงที่ฉันยังต้องเกิด และมีชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ หน้าที่ของฉันอันหนึ่งก็คือทำความดีเพื่อให้กายและใจนี้มีสภาพอันสมควรตามธรรมชาติที่ดีงาม รวมถึงครอบครัว บ้าน สังคมและสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบตัวฉันอยู่ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตของฉัน

         ถึงแม้ทางธรรมฉันจะรู้ว่ามนุษย์ล้วนไม่มีอะไร ไม่สมควรแก่การติดยึดแม้กระทั่งกายอันเป็นขันธ์  5นี้ แต่ในช่วงที่ฉันยังต้องเกิด และมีชีวิตอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ หน้าที่ของฉันอันหนึ่งก็คือทำความดีเพื่อให้กายและใจนี้มีสภาพอันสมควรตามธรรมชาติที่ดีงาม รวมถึงครอบครัว บ้าน สังคมและสภาพแวดล้อมที่ล้อมรอบตัวฉันอยู่ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตของฉัน

 img292/7166/21501181fz8.jpg


         บ้านแพรกบ้านเกิดของฉันก็เป็นที่ๆหนึ่งที่ฉันต้องรับผิดชอบดูแล เป็นชุมชนของฉัน สังคมของฉันในโลกสมมุติที่เต็มไปด้วยมายาแห่งกิเลสในสังคมที่เราปฏิเสธไม่ได้เมื่อยังเกิดเป็นมนุษย์  ถึงอย่างไร ฉันก็จะหมั่นคอยตามรู้ดูจิตในการดำรงอยู่นี้ในสังคมนี้เพื่อไม่ให้เกิดทุกข์อันเกินควรอันเนื่องมาจากการติดยึดในสิ่งสมมุติทั้งหลาย ตามมาด้วยการคิดฟุ้งซ่าน ฉันจะคอยตามรู้เพื่อการกระทำหน้าที่ในสังคมนี้เป็นไปด้วยทางสายกลาง นั่นคือวิถีในเส้นทางที่จะรับผิดชอบ และนี่คือสิ่งที่ฉันต้องคอยทบทวน

 img146/9136/21501171qt6.jpg


         ฉันเติบโตจากบ้านแพรก ในทางสมมุติด้านสังคมฉันมีรากเหง้าอยู่ที่นี่ ฉันรักท้องถิ่น เหมือนๆกับรักท้องถิ่นที่อื่นๆ และชื่นชมเมื่อไปอยู่ที่อื่นๆ แล้วได้สัมผัสกับบรรยากาศท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของคนที่นั้นๆ  (หรืออาจจะเป็นวัยผู้ใหญ่ของฉันก็เป็นได้) ฉันมีความสุขและดีใจมากเมื่อมีผู้ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของบ้านแพรกไว้ได้มากมาย  จนก่อร่างสร้างตัวเป็นพิพิธภัณฑ์ สั่งสมสิ่งมีค่าอันเป็นเรื่องราวอดีตกาลที่มีคุณค่าของชุมชนแห่งนี้หลากหลายด้านแม้กระทั่งตำนานแห่งความรัก ในวันที่ฉันได้ไปสัมผัสกับเรื่องราวเหล่านั้นเป็นครั้งแรก ฉันอึ้งและแทบไม่น่าเชื่อว่ามีบุคคลผู้หนึ่ง ผู้ซึ่งไม่ได้เกิด ณ ถิ่นนี้ เพียงมาเป็นเขยของถิ่นนี้ กลับได้รวบรวม สิ่งมีค่าทั้งวัตถุ ตำรา เอกสาร รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น ต่างๆ ไว้ได้อย่างมากมาย จวบจนกระทั่งนำแสดงสู่สายตาประชาชน ด้วยการถ่ายทอดให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังได้อย่างงดงาม ฉันแทบไม่รู้จะใช้คำใดๆ ในการชื่นชม ท่านผู้นี้ ท่านอาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์ แห่งโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ ผู้ใช้เวลาอันยาวนานในการสืบค้นข้อมูลและจัดทำข้อมูลสรุปเป็นหนังสือไว้อย่างละเอียดจนไม่น่าเชื่อ
 

 img146/4343/21500791vp2.jpg

กับท่านอาจารย์ประสาน เสถียรพันธ์

        เป็นครั้งที่ 2 หรือปีที่ 2 ที่ทางโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอซึ่งมีพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก “ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ลุ่มแม่น้ำลพบุรี” อันเกิดจากการสืบค้นประวัติศาสตร์บ้านแพรกอันยาวนาน และรวมรวมของมีค่าทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างมากมาย ได้เป็นที่จัดงาน “วันรักษ์บ้านแพรก” ขึ้น โดยความร่วมมือของ อำเภอบ้านแพรก กลุ่มโรงเรียนบ้านแพรกพัฒนา สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพรก โดยจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ การแสดงวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นต่างๆ ด้วยการนำปราชญ์ชาวบ้านมาสาธิตกิจกรรมทั้งในวิถีชีวิต และการละเล่นตามเทศกาล ซึ่งนำแสดงโดยเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาเป็นอย่างดี เด็กๆทุกโรงเรียนในอำเภอนอกจากเป็นตัวแทนศึกษาและเป็นต้นแบบถ่ายทอดด้วยการแสดงแล้ว ที่เหลือจะมีสมุดคู่มือ เพื่อเข้าไปศึกษาตามฐานต่างๆ พร้อมการบันทึกความรู้จากครูซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณี และรากเหง้าของคนในสังคมรุ่นก่อนสู่ชนรุ่นหลังแบบเครือข่าย โดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลและภาคเอกชนที่จะร่วมสนับสนุนอาหารและงบประมาณ  ซึ่งงานนี้โดยไม่รู้ข้อมูลมาก่อน ฉันต้องออกไปรับประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้ว่าฯ แทนคุณพ่อและคุณแม่ผู้สนับสนุนงานด้วย เพราะท่านติดภารกิจสำคัญมาไม่ได้
 

 img146/7058/21500351qf9.jpg

        2 ปีนี้ ฉันไปร่วมงานด้วยความเต็มใจและอยากไป  พร้อมกับการบันทึกภาพ และศึกษา ในฐานะที่ฉันเป็นคนที่นี่ ฉันจึงอยากรู้รากเหง้าของตัวเองในโลกสมมุตินี้เช่นกัน  อีกทั้งมาร่วมงานในฐานะภาคีเครือข่ายพันธมิตรด้านการสร้างสุขภาพ (โรงพยาบาลบ้านแพรกมาร่วมตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและเชื่อมโยงการสร้างสุขภาพกับชุมชนด้วยนิทรรศการสมุนไพรไทย นำโดยพี่ตุ้ยหัวหน้าพยาบาล) ด้วยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสร้างสุขอย่างแน่นอน ปีนี้สิ่งที่ฉันได้สัมผัสด้วยความประทับใจ และอยากทบทวนเก็บไว้และแบ่งปันสู่ผู้อื่นอันได้แก่
       

img146/646/21500211vv2.jpg

หุ่นฟางวิถีบ้านแพรก

         • ท่านผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน เริ่มตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน (นายเชิดพันธ์ ณ สงขลา) ให้ความสำคัญกับมรดกไทยซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลก ท่านมาเปิดงานวันนี้ก็ให้ข้อคิดเห็นกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ  และท่านนายอำเภอหญิงหัวใจบูรณาการของเรา (นายอำเภอปาณี นาคะนาท) ก็สนับสนุนเต็มที่ เป็นผู้นำประชุมการจัดงานด้วยตนเอง

img146/6961/21500381ac4.jpg 

ท่านผู้ว่าเปิดงานโดยตีระฆังบนหอระฆังไม้


         • หุ่นฟางวิถีชีวิตไทยโดยช่างประจำ ต .บ้านใหม่ (ช่างกำจัด  ศิริ) ที่ฉันชื่นชอบฝีมือ หุ่นแต่ละตัวแสดงวิถีชีวิตของบ้านแพรกได้อย่างลงตัวมาก  ทั้งหุ่นทอดแห ยกยอ สุ่มปลา ไถนา ขี่ควาย ทั้งผู้จัดทำและอาจารย์ประสานบอกว่า ปีนี้มีเวลาเตรียมงานน้อยมากๆ ด้วยปัญหาด้านงบประมาณ หุ่นจะดูหยาบไปหน่อย ครั้งต่อไปจะทำให้ละเอียดกว่านี้

 img146/7130/21500151dt2.jpg

ท่าน ผอ.โรงเรียน(อ.มาฆะ) กับ ช่างกำจัด


         • ขบวนแห่นางแมวขอฝน ซึ่งนำรุ่นตัวจริงมาพร้อมด้วยการแสดงของเด็กนักเรียน ที่ทำได้งดงาม และยิ่งใหญ่ (วันนี้ไม่กล้านำแมวมาใส่ในกรงจริงๆ เนื่องจากอดีตนั้น ถ้าทำฝนจะตกจริง เมือวานก็ฝนตกมาก วันนี้ทีมงานกลัวฝนตกอีกจึงไม่นำแมวมาแห่จริงๆ) ซึ่งประเด็นนี้เลยได้ออก สะเก็ดข่าวของช่อง 7 สีในวันที่ 22 กันยายน

 img146/6667/21500501of9.jpg


         • การแสดงพิพิธภัณฑ์ที่ยังคงให้ความขลังเหมือนเดิม ด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย ทั้งสมุดข่อยโบราณ หลายหลาก รวมถึงบัญชีไพร่พลสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีชื่อบ้านแพรกอยู่ด้วย  ตุ๊กตากับภูมิปัญญาไทย ภาชนะและเศษกระเบื้องเล่าเรื่องโบราณ ตำนานรักบ้านแพรก ซึ่งมีหลายรูปแบบโดยครั้งนี้ฉันไปยืนอ่านตำนานรักของประชาชนต่อท่านผู้พิพากษาที่มีนามว่า พระนนท์  ด้วยคุณงามความดีต่อหน้าที่ เมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วประชาชนได้สร้างสิ่งบรรจุร่างไร้วิญญาณ (เหมเก็บศพ) ทำจากไม้สวยงามอร่ามเรืองด้วยสีทองซึ่งถึงแม้จะเก่าแก่ แต่ก็รู้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ประชาชนรัก โดยประชาชนนำร่างไร้วิญญาณของท่านใส่สิ่งบรรจุนี้ และมีขบวนนำมาส่งที่จังหวัดอันเป็นบ้านเกิดที่ อำเภอบ้านแพรก ต. สำพะเนียง (ฉันจำได้ว่าตอนอ่านข้อความที่บรรยายในเหมเก็บศพนี้ ฉันเกิดอาการขนลุกขนพอง ซาบซึ้งมีปีติตลอดเวลาจนจบ แม้กระทั่งกลับจากงาน เวลาเล่าให้ผู้อื่นฟังก็ยังมีอาการแบบนี้อยู่)ทั้งนี้รายละเอียดของพิพิธภัณฑ์สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.banprak-nfe.com

 img215/1931/21500231rc5.jpg

เยาวชนคนรักษ์ถิ่นที่สืบทอดเล่าขานประวัติศาสตร์


        • การแสดงกลองยาวบ้านแพรก รำวงมาตรฐาน ฟ้อนรำต่างๆ ที่เป็นวิถีชีวิตของบ้านแพรก งดงามด้วยการแสดงของเด็กนักเรียนหลายโรงเรียน

 img215/5849/21500741xy4.jpg 

 

        • การละเล่นพื้นบ้านโดยเด็กๆ จากทุกโรงเรียนซึ่งมีครูภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมอธิบาย อาทิเช่น กาฟักไข่ เดินกะลา ม้าก้านกล้วย ช่วงชัย(เชลย) มอญซ่อนผ้า ควายกล่อม ก้อยโต่ง บ้องเต้ บ้าซ้อน (ซึ่งฉันเคยรู้จักและเคยเล่นบ่อยๆคือ ม้าก้านกล้วย กาฟักไข่และมอญซ่อนผ้า)

 img146/2145/21500921dj3.jpg

ม้าก้านกล้วย

 img146/5848/21500991jo2.jpg

กาฟักไข่


        • การจัดแสดง เรือขุด และเรือโบราณ ต่างๆ มากมายหลายชนิด รวมถึงนำเรือมาทำเป็นโต๊ะกลางสำหรับให้แขกผู้ใหญ่ในงานนี้นั่งรับประทานอาหารว่างแบบไทยๆ และชมการแสดงพื้นบ้าน


        • การอนุรักษ์เครื่องจักสานต่างๆในวิถีชีวิต ซึ่งงานนี้มีมือเอกด้านการสานพัดตัวอักษรหรือ สานเป็นรูปราศีต่างๆ มาโชว์กันให้เด็กๆได้สัมผัสจริงๆ


        • ซุ้มสมุนไพรไทย ซุ้มอาหารพื้นบ้านที่จัดอาหารแบบไทย ทั้งคาวหวาน ซึ่งวันนี้ฉันอิ่มอร่อยกับข้าวที่หุงแบบไทยดั้งเดิมที่ต้องขุดดินลงไป และใช้กระทะใหญ่ในการหุง (ซึ่งทางช่อง 7นำมาถ่ายทอดในช่วงสะเก็ดข่าว วันที่ 26 กันยายนอันเนื่องด้วยข้าวก้นกระทะอันมีความเหลืองกรอบด้านที่ติดกับกระทะจะถูกปรุงเป็นอาหารแสนอร่อยด้วยมะพร้าวอ่อนขูด น้ำตาลและเกลือป่นเล็กน้อยให้กับเด็กๆต่อไป ตอนเด็กๆ ฉันเคยได้ทานบ่อยเหมือนกัน เป็นแผ่นใหญ่ๆ)  กับข้าวและขนมที่อร่อยแบบไทย เช่น ขนมปลากิมไข่เต่า (วันนั้นเห็นแล้วอยากรับประทานมากๆเพราะไม่ได้ชิมลิ้มลองมานาน ก่อนกลับก็รับประทานไป 1 ถ้วยเต็มๆ )  ลอดช่องน้ำกะทิ อาหารทุกอย่างบรรจุในภาชนะเซรามิคโบราณ  ขนมบรรจุห่อใบตองต่างๆ โดยนั่งรับประทานเป็นวงๆ  ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ 

img146/6064/21500951yf1.jpg

        หน่วยปฐมพยาบาลและนิทรรศการสมุนไพรไทย

         ฉันอยู่ร่วมงานไม่จบเพราะต้องกลับมาทำงานที่ รพ. รู้สึกปลื้มใจกับทีมงานที่จัดงานนี้ ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหญิง (ท่านอาจารย์มาฆะ) ที่เต็มที่กับงานบริการแขกที่มาร่วมงาน แถมท่านยังนุ่งโจงกระเบนที่ฉันชื่นชอบแต่ฉันยังไม่ค่อยกล้าใส่  ท่านอาจารย์ประสานซึ่งเสมือนเป็นหัวหอกของงานที่คงเหน็ดเหนื่อยเป็นที่สุดกับการเตรียมงาน รวมถึงครูอาจารย์และนักเรียนทุกโรงเรียนที่ร่วมกันมาเรียนรู้และขยายผล ปราชญ์ชาวบ้าน หรือครูภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาถ่ายทอดสิ่งดีงามเหล่านี้ อีกทั้งผู้สนับสนุนงานในทุกๆด้านที่เห็นประโยชน์ของงาน  อย่างน้อยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้สิ่งดีๆงามๆนี้ ไม่สูญหายไป เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆ ที่นี่ รู้รากเหง้าด้านวิถีชีวิตท้องถิ่นของตัวเองและมีแนวโน้มที่จะรักถิ่น ฉันขอขอบพระคุณและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ร่วมกันเหน็ดเหนื่อยให้กับงานนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งดีๆ แบบนี้จะบังเกิดขึ้นตลอดไป

img215/7099/21500641qv3.jpg

หมายเหตุ
ประวัติการรับรางวัลของอาจารย์ประสาน เสถียรพันธุ์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิเช่น


        • ครูผู้สอนดีเด่นวิชาสังคมศึกษา รางวัลมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ โดยรับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


        • รางวัลเสมาธรรมจักรสาขาอนุรักษ์พุทธศาสนา รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


        • รางวัลบุษราคัมศรีราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา สาขานักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น


        • เป็นครูภูมิปัญญาไทย สาขาปรัชญาศาสนาและประเพณี จากสภาการศึกษาแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km for Lifeความเห็น (31)

ลมเพ ลมพัด
IP: xxx.157.224.14
เขียนเมื่อ 

เห็นรูปที่ลงแล้วช่างเหมาะกับฉายา อยุธยา กรุงเก่าจริงๆ    อ่านแล้วก็ชื่นชมกับความเป็นไทยและภูมิใจที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวิถีไทยๆให้คงอยู่   ยินดีสนับสนุนด้วยคน

 หมายเหตุ นามปากกา ลมเพ ลมพัดคือคนเดียวกันกับ ลมใต้ปีก   เพราะว่าเมื่อมาดูตัวเองแล้วพบว่าเป็นคนไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลาย จึงคิดว่าชื่อใหม่เหมาะกับตัวเองมากกว่า

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • น่าชื่นชมจังเลยค่ะ
 • แต่งชุดสวยด้วย ชอบจังค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ...

ระลึกถึงเสมอ... นะครับ  แวะมาดูภาพชีวิตวิถีไทยที่อบอุ่น   ชอบการละเล่นต่าง ๆ  มาก  โดยเฉพาะ "ม้าก้านกล้วนนั้นคือของเล่นอันมหัศจรรย์สำหรับผม   เพราะครั้งหนึ่ง  ม้าก้านกล้วยเคยพาผมท่องทะยานไปไกลแสนไกลเหลือเกิน

img146/2145/21500921dj3.jpg

 

แม่ตัดก้านกล้วย..ทำม้าให้ลูกขี่

ม้านี้  มีพลังอันยิ่งใหญ่

เถิดลูกรัก  ควบม้าตัวนี้ไป

ท่องโลกที่สดใสดังจินตนาการ

.....

มาบัดนี้.. ม้าก้านกล้วยซุกตัวอย่างลึกเร้น

รถยนต์ทะยานเต้นมาแทนที่

มอเตอร์ไซด์อหังการ์มาราวี

พรากความฝันอันมากมีไปแสนไกล

รู้สึกและระลึกถึงไม่รู้จบ

พานพบความทรงจำอันยิ่งใหญ่

งดงามเสมอ  ณ หัวใจ

โลกของฉันไม่ร้างไร้... ม้าก้านกล้วย

 

เขียนเมื่อ 
 • มาดูพี่สาว
 • มีกิจกรรมดีๆๆน่าสงเสริมมากๆๆ
 • ถ้ามีโอกาสจะแวะไปหาความรู้
 • ว่าแต่ว่ารูปนี้เหมือนนางเอกเรื่องแม่พลอย
 • จากสี่แผ่นดิน
 • อิอิอิๆๆ
 • img146/9136/21501171qt6.jpg

สวัสดีค่ะคุณ...ลมเพลมพัด

 • หายไปเสียนาน...คงมีเหตุผลของตัวเอง (อย่างนี้แหละค่ะ..ตามประสาลม ซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมชาติ ถ้าไม่เปลี่ยนทิศหรือหรือหยุดพัด ก็ไม่ใช่ลมสิคะ..ดีใจที่เข้ามาเยี่ยมเยือนค่ะ
 • และก็ขอบคุณกับการสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้...ร่วมงานแบบนี้แล้วมีความสุขค่ะ...โดยเฉพาะเมื่อได้อยู่ในบรรยากาศของงาน

สวัสดีค่ะ...P  pa_daeng

 • ไม่ค่อยได้คุยกันเลย ช่วงนี้มีกิจกรรมเยอะ และมีธุระครอบครัวพอสมควร...เข้ามา G2K แบบเร่งรีบ ส่วนใหญ่จะเข้าไปอ่านบันทึกแต่มิได้ Post เพราะต้องใช้เวลามาก
 • ขอบคุณกับคำชื่นชมอันเป็นกำลังใจค่ะ..และก็ขอให้ป้าแดงสนุกกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ รพ. ที่ไม่หยุดนิ่งยิ่งๆขึ้นไปนะคะ...เป็นกำลังใจให้เช่นกันค่ะ...(แหววยังไม่ได้ส่งสรุปเอกสารให้ พรพ.หลังเยี่ยมสำรวจเลยค่ะ..)มัวแต่มีความสุขกับการทำงานที่หลากหลายหน้าที่และทำไม่มีวันหมด แถมทำไม่ทันอยู่ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ P  แผ่นดิน

 • เมื่อตอนเย็นพึ่งเข้าไปอ่านบันทึกของคุณอยู่ค่ะง..แต่มิได้ Post ความคิดเห็นด้วยเร่งรีบไปทำธุระ...พลอยมีความสุขกับการพบปะ ระหว่างคุณกับกัลยาณมิตรที่คิดถึงหลังจากการเดินทางที่เหนื่อยล้าและน่าลุ้น...ทำให้เพิ่มคุณค่าของการได้พบกัน...แหววยังไม่มีโอกาสแบบนั้นเลย...ดีใจด้วยนะคะ
 • ม้าก้านกล้วยของคุณ...มีพลังมากจริงๆ ทำให้แหววได้รื้อฟื้นอดีตในวัยเด็ก...ได้อย่างแจ่มชัดยิ่งขึ้น...คุณพ่อชอบทำของเล่นให้โดยเฉพาะที่ทำจากธรรมชาติ ตั้งแต่ม้าก้านกล้วยและอื่นๆ...เอ..นึกถึงยอดหญ้าตามริมถนนที่คุณพ่อนำมาประดิษฐ์เกี่ยวพันกันให้เป็นน้องหมาแสนน่ารักและให้เราเล่นละครในวัยเด็กได้ด้วย..ขอบคุณกับถ้อยคำที่จำนรรจาจากใจดีๆ ..อ่านแล้วมีความสุขจังค่ะ...

สวัสดีค่ะคุณน้องP  ขจิต ฝอยทอง

 • คิดถึงอยู่นะเมื่อเย็นไปอ่านบันทึกแบบรีบๆ แต่ไม่ Post ความคิดเห็น ช่วงนี้ใครๆก็บันทึกเรื่องราว KM ที่ ม.นเรศวร...ดูมีความสุขกันดี..ดีใจด้วยแต่ไม่โอกาสได้ไปอ่ะ...
 • และก็ช่วงนี้น้องอินปิดเทอมมาอยู่บ้านเลยต้องใช้เวลากับเธอมากหน่อย...ส่วนใหญ่ก็ชวนกันทำอาหารให้พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่...เธอชอบเรียนรู้และอยากทำพร้อมด้วยการชมฝีมือตัวเอง (ไม่รู้เหมือนใคร)...ไม่ค่อยได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันก็อย่างนี้แหละ...เวลากับ G2K เลยเหลือน้อยลงไปบ้าง...
 • ดีใจจัง...ได้คล้ายแม่พลอย...พี่แหววชอบความเป็นไทยอ่ะ...ชอบจริงๆ...ยังกับเป็นคนโบราณอย่างนั้นแหละ...อาจเป็นเพราะวิถีปัจจุบันมิใช่แบบนั้นเลยคิดถึงและอยากอนุรักษ์ไว้มั้งคะ...
เขียนเมื่อ 
 • ถ่ายรูปน้องอินมาให้ดูบ้างนะครับ
 • ขอให้มีความสุขกับการอยู่กับครอบครัวครับผม
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
 • ตามมาดูสาวไทยใจงาม  อิอิ
 • พี่สาวเราเอง 
 • สมัยนี้การละเล่นแบบนี้เด็ก ๆ ไม่ค่อยรู้จัก
 • อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อย ๆ จะได้เตือนความจำผู้ใหญ่และให้เด็ก ๆ ได้รู้ได้เห็นประเพณีของไทย  ที่ไม่ใช่เล่นสนุกเพียงอย่างเดียวอย่าลืมแฝงแง่คิดและประโยชน์ของประเพณีแต่ละอย่างให้กับเด็ก ๆ ด้วยนะคะ
 • ดีใจด้วยที่น้องอินมาขอให้มีความสุขกับครอบครัวให้มาก ๆ นะคะพี่สาวลงรูปน้องอินก็ดีนะคะเดี๋ยวรักษ์จะกลับมาดูหน้าหลานสาวคนเก่ง
 • ไปทำงานต่อก่อนนะคะพี่สาว  สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

 • คุณน้อง P ขจิต ฝอยทอง  เปลี่ยนรูปอีกแล้ว...ตอนแรกงงไปเลยอ่ะ...
 • น้อง รักษ์P RAK-NA ขอบคุณกับความคิดเห็นและการมาเยี่ยมเยือนนะคะ...ขอให้สนุกกับงานด้วย
 • จริงๆไม่อยากลงรูปน้องอินหรอกนะเพราะว่ามีลงไปหลายรูปแล้ว..เดี๋ยวคนอื่นจะว่า...โปรโมท...แต่ว่าขอมาก็....จัดให้ค่ะ...เอาแบบว่าล่าสุดและเป็นฝีมือของตัวเธอเอง...ชนิดวางหน้าตาให้ดูดีที่สุดอ่ะ...(คนเรา...ไม่รู้เหมือนใคร)...

          img229/5959/04411xa7.jpg

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณค่ะพี่แหวว
 • น้องอินน่ารักมาก
 • น่ารักเหมือนใครเอ่ย.....

มาบอกกัลยาณมิตรที่แวะเวียนมาว่า...3 วันนี้จะพาน้องอินกับสหายกัลยาณมิตร ไปพักผ่อนคลายด้วยการสัมผัสกับธรรมชาติ แล้วจะเที่ยวเผื่อนะคะ...บ๊าย..บาย...ค่ะ..

เขียนเมื่อ 
 • พี่แหวว
 • ไปเที่ยวที่ไหนครับ
 • เที่ยวเผื่อน้องด้วย
 • น้องไปอบรมให้คุณครูที่ กทม
 • น้องอินน่าเหมือนใครน่า
 • สำเนาถูกต้อง
 • อิอิอิๆๆ
 • img229/5959/04411xa7.jpg
เขียนเมื่อ 
 • เข้าร่วมยืนยันคะว่า..น้องอินน่ารักมาก...
 • เอเหมือนใครเอ่ย
 • อิอิ..ยามดอกทานตะวันบานอย่าลืมแวะมาเยี่ยมลิงนะคะ..อ้าว
 • ฝนตกเกือบทุกวันระวังไม่สบายนะคะ
สวัสดีค่ะ สบายดีนะค่ะ อยากบอกว่า รูปแต่งชุดไทย นั่งพับเพียบ สวยมาก งามพร้อมจริง ๆ สมกับเป็นแม่หญิงไทย อิอิ
เขียนเมื่อ 
 • มาแอบดูว่าพี่สาวกลับมาหรือยัง
 • อ๋อ  ยังไม่กลับเห็นบ้านปิด
 • เที่ยวให้สนุกนะคะ  เดี๋ยวรักษ์เอาดอกไม้เสียบไว้หน้าบ้านแล้วกัน
 • พี่แหววมาอย่าลืมหยิบนะคะห๊อมหอมค่ะ
 • 12คิดถึงค่ะ
 • สวัสดีค่ะคุณน้องP ขจิต ฝอยทอง พี่แหววเที่ยวเผื่ออยู่แล้วค่ะ...ทุกๆที่ ปลอดโปร่งโล่งสบาย ไม่มีอุปสรรค คุ้มค่าจริงๆค่ะ
 • และก็ขอบคุณนะคะคุณP naree suwan ทุ่งทานตะวันเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้ว มีภาพถ่ายทุกครั้งค่ะ...โชคดีนะคะเนี่ยที่ไปเที่ยวครั้งนี้ไม่เจอฝนเลยหละ
 • สวัสดีค่ะ คุณP  อ้อยควั้น ขอบคุณกับการมาเยื่ยมเยือนและคำชมค่ะ...
 • ขอบคุณน้องรักษ์ P RAK-NA มากๆ ดูซิเอาดอกไม้มาฝาก...คือว่าไปเที่ยว 3 วัน กลับมาเลยทำงาน "หัวบาน" ค่ะ....เมื่อวานต้องอยู่ทำงานกลางคืนแล้วเลยพักที่บ้านพัก รพ. วันนี้หอบงานมาทำที่บ้านเล็กน้อย และต้องตัดสินใจ หาเวลาทักทายกัลยาณมิตรที่คิดถึง
 • ขออภัยทุกคนที่ตอบช้านะคะ...ช่วงนี้ภาระงานมากๆๆ จนเริ่มเครียดบ้าง...แต่ก็ให้กำลังใจตัวเองว่า อย่างน้อยก็ได้ปลีกเวลาเพื่อครอบครัวและสหายบ้างแล้ว...สักพักก็ดีขึ้น แล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี...ขอบคุณทุกๆคนนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • ตามมาขอบคุณ
 • ทำไมเอารูปน้องอินออกไปครับ
 • เราจะได้ดูว่าหน้าเหมือนพี่มากๆๆ
ผู้ที่เคยผ่านมาทำหน้าที่ที่บ้านแพรก
IP: xxx.131.209.242
เขียนเมื่อ 

คิดถึงจังเลย จำได้ว่าเคยไปดูแห่นางแมวฉบับบ้านแพรกด้วย ดูการละเล่นไทยๆ วิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย เดินดูของลำค่า (ทางประวัติศาสตร์) ในพิพิธภัณฑ์  ... ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ จะได้แวะเวียนไปอีกครา ฝากความระลึกถึง อ.มาฆะ และ อ.ประสานด้วยนะ คะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

สวยจังค่ะชุดไทย และภาพชีวิตวิถีไทยที่อบอุ่น   ยอดเยี่ยมมากๆ ชอบวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่าย อย่างนี้ค่ะ

ตอนนี้อยู่บ้าน ฝนตกทุกวัน แต่ดอกไม้ใบหญ้าเขียวสดสวยมากค่ะ คิดถึงค่ะ

 

สวัสดีค่ะ..ผู้ที่เคยผ่านมาทำหน้าที่ที่บ้านแพรก

 • นึกถึงอยู่เหมือนกันค่ะ ตอนไปร่วมงานนี้และตอนทำบันทึกนี้...โดยเฉพาะกับการละเล่น "กาฟักไข่"...เพราะเคยได้ยินเรื่องเล่า...
 • ทุกสถานที่ ทุกผู้คนล้วนมีที่มาหรืออดีต เอาไว้เล่าขานและเป็นมรดกไม่ทางวัตถุก็ด้านจิตใจ...สุดแล้วแต่ใจของใครที่อยากจะจดจำ หรือให้ความสำคัญ...ดีใจนะคะ..ที่บ้านแพรกยังมีเรื่องราวดีๆ ให้หลายๆคนที่ผ่านมาได้ระลึกถึงในด้านที่ดีงาม
 • สบายดีนะคะ...ช่วงนี้เจ้าของบ้านจะออกนอกบ้านบ่อย อาจไม่ได้ต้อนรับหรือมาทักทายช้า....สัปดาห์หน้าก็ไม่ได้อยู่ รพ.เลย...โชคดีนะคะ...และก็ขอบคุณมากๆ ที่ย้งระลึกถึงและมาเยี่ยมเยือนค่ะ..

สวัสดีค่ะ...คุณพี่P  sasinanda

 • ขอบพระคุณมากๆค่ะ กับการมาเยี่ยมเยือนเป็นกำลังใจพร้อมๆกับของขวัญอันเป็นความสดชื่นเบิกบานของธรรมชาติ...ดอกไม้และสายฝน..สร้างความชุ่มชื่นให้จิตใจอย่างมากค่ะ

 

Rapipan
IP: xxx.26.7.124
เขียนเมื่อ 

ป้าแหววขาเข้าใจเอารูปมาขึ้นเว็บนะค่ะ

แม้มีรูปแพรเสียด้วยสวยพอ ๆ กับใครเอ่ย ตอบหน่อยได้ไหมค่ะ

การทำเว็บแบบนี้ช่วยแสดงให้เห็นถึงภาพวิถีชีวิตแบบไทย ซึ่งหาดูได้ไม่มากนักเพราะกาลเวลาเปลี่ยนไปมาก ภาพการใช้ชีวิตแบบไทยก็เลือนหายไปเหลือแต่ความสะดวกสบายที่เข้ามากับโลกปัจจุบัน

พิพิธภันฑ์บ้านแพรกศูนย์ศึกษาประศาสตร์ชุมชนลุ่มแม่นำลพบุรี ได้จัดเก็บและรวบรวมข้าวของเครื่องใช้  สมุดข่อยโบราณ ตำนานความรักของคนสมัยโบราณและอื่นๆอีกมากมาย

ในนามตัวแทนหัวหน้ามัคคุเทศย์น้อยแห่งพิพิธภัณฑ์บ้านแพรกขอขอบคุณ คุณพชรวรัตถ์ที่ได้ให้เกียรตินำสิ่งดี ๆ ของพิพิธภัณฑืบ้านแพรกมาเผยแพร่ แก่ประชาชนทั่วไป

หวัดดีจ้า หนูแพร rapipan มัคคุเทศน์น้อยคนสวย..

 • ดีใจนะที่มีเด็กๆให้ความสำคัญกับเรื่องราวดีๆ ของชุมชน และเป็นผู้สืบทอด
 • ป้าแหวว ยุ่งไปหน่อยเลยไม่ได้เข้ามาต้อนรับ
 • ขอให้เป็นเด็กดี ช่วยเชิดชูชุมชน และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้ากลับมาพัฒนาชุมชนต่อไปนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • มาทักทายพี่สาว สบายดีไหม
 • เห็นเงียบ ๆ ไป
 • คิดถึงค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ตามมาดูอีกพี่แหววเป็นไงบ้าง
 • คิดถึงค่ะ  ขออนุญาต  tag   พี่แหววนะคะ
 • พักผ่อนบ้างนะคะพี่สาว
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
 • มาคิดถึง
 • อย่าหายไปนานให้คิดถึงนะครับพี่
 • เพื่อนๆๆน้องๆๆคิดถึงมากๆๆๆ

กลับมาแล้วค่ะ..ด้วยใจคิดถึงพี่ๆ น้องๆ ถึงไม่อยู่บ้าน ด้วยภารกิจมากมาย หลายด้าน แต่ก็คิดถึงอยู่เสมอ...ขอบคุณนะคะกับความรู้สึกดีๆ และ หมั่นมาคอยสอดส่องดูแลบ้านให้ทั้งน้องรักษ์ P  และน้องขจิต P ขอบคุณจริงๆค่ะ.. แล้วจะพยายามส่งข่าวไว้บ้างนะคะ...นี่ก็มิได้บันทึกข้ามเดือนแล้วสินะ...

Sacto-KingS
IP: xxx.172.189.155
เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่ดีทำไห้กับสังคมและคนรอบข้าง ไม่ต้องมองไกลไห้มาก  เป็นชุมชลที่หน้าอยู่อีกชุมชลหนึ่ง ขอเป็นกำลังใจไห้  จากคนต่างแดน