กองทุนเมตตาธรรมนำสวัสดิการภาคประชาชน ทำบุญวันละ 1 บาท จังหวัดตราด

  กองทุนเมตตาธรรมนำสวัสดิการภาคประชาชน ทำบุญวันละ 1 บาท จังหวัดตราด

ทำบุญครบ 180 วัน ได้สวัสดิการ 9 เรื่อง

  1. เกิด ให้ลูก 500 บาท แม่นอนโรงพยาบาลได้คืนละ 100 บาท ไม่เกิน 20 คืน ปีละไม่เกิด 2,000 บาท
  2. แก่ สัจจะครบ 15 ปี อายุครบ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 300 บาท

             สัจจะครบ 15 ปี อายุครบ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 300 บาท

             สัจจะครบ 20 ปี อายุครบ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 400 บาท

            สัจจะครบ 25 ปี อายุครบ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 500 บาท

            สัจจะครบ 30 ปี อายุครบ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 600 บาท

            สัจจะครบ 35 ปี อายุครบ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 700 บาท

           สัจจะครบ 40 ปี อายุครบ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 800 บาท

           สัจจะครบ 45 ปี อายุครบ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 900 บาท

           สัจจะครบ 50 ปี อายุครบ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 1,000 บาท

          สัจจะครบ 55 ปี อายุครบ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 1,100 บาท

          สัจจะครบ 60 ปี อายุครบ 60 ปี ได้บำนาญเดือนละ 1,200 บาท

3.  เจ็บ นอนโรงพยาบาลให้คืนละ 100 บาท ปีละไม่เกิน 10 คืน

4. ตาย สัจจะ 180 วัน (6 เดือน) ตายได้ค่าทำศพ 2,500 บาท
           สัจจะ 180 วัน (6 เดือน) ตายได้ค่าทำศพ 2,500 บา

           สัจจะ 365 วัน (1 ปี) ตายได้ค่าทำศพ 5,000 บาท

          สัจจะ 730 วัน (2 ปี) ตายได้ค่าทำศพ 10,000 บ

          สัจจะ 1,460 วัน (4 ปี) ตายได้ค่าทำศพ 15,000 บาท

          สัจจะ 2,920 วัน (8 ปี) ตายได้ค่าทำศพ 20,000 บาท

          สัจจะ 5,840 วัน (16 ปี) ตายได้ค่าทำศพ 30,000 บาท

5. ทุนการศึกษา และทุนประกอบอาชีพ (กองทุนมีงบประมาณให้ยืม 30% ของเงินออมวันละ 1 บาท)

    5.1  ครอบครัวที่จะยืมกองทุนการศึกษาได้โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุง (ดอกเบี้ย) ต้องเป็นครอบครัวที่ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ พร้อมทั้งต้องทำบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือนด้

     5.2  ครอบครัวที่จะยืมกองทุนประกอบอาชีพได้ โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุง (ดอกเบี้ย) ต้องเป็นครอบครัวที่ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุรี ไม่ประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมาย และเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ พร้อมต้องทำบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน

      5.3  ในการพิจารณาให้ยืมทุนทั้ง 2 ข้อนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกก่อ

6.  ผู้สูงอายุและคนทุพลภาพ กองทุนจ่ายให้นำไปฝากกองทุนเมตตาธรรมนำสวัสดิการ ทำบุญวันละ 1 บาท

          6.1  ผู้สูงอายุและคนทุพลภาพที่ด้อยโอกาส ที่ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่าง ๆ ที่ขาดผู้ดูแลช่วยเหลือ ต้องมีเจ้าภาพจ่ายเริ่มต้นให้กับผู้สูงอายุและคนทุพลภาพเหล่านี้ก่อน 180 วัน

          6.2  กองทุนจะอนุเคราะห์ส่งเงินออมสัจจะวันละ 1 บาท ให้ผู้สูงอายุและคนทุพลภาพที่ด้อยโอกาส ที่ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขต่าง ๆ ที่ขาดผู้ดูแลช่วยเหลือ หลังจาก 180 วันแล้ว

7.  สวัสดิการคนทำงาน

            กองทุนจ่ายให้คนทำงานกองทุนเมตตาธรรมนำสวัสดิการ ทำบุญวันละ 1 บาท คนละ 130 บาท/วัน ทำงานเป็นเงินฝากออมกับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ 100 บาท ฝากกองทุนวันละ 1 บาท 30 บาท

8.  สวัสดิการเงินกู้ถ้าสมาชิกตายและมีเงินกู้ (มีหนี้สิน) ที่มีพยานหลักฐานมาแสดง กองทุนจ่ายใช้หนี้ให้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดังนี้

8.1  เป็นสมาชิก 365 วัน (1 ปี) กองทุนจ่ายแทนเงินกู้ให้ไม่เกิน 5,000 บาท แต่ต้องกู้กับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในพื้นที่เท่านั้น โดยกองทุนจะจ่ายเงินต้นได้ แต่ทยอยจ่ายให้ครั้งละ 500 บาท/เดือน (เหตุที่ต้องจ่ายเงินต้นให้อย่างเดียวเพราะต้องการให้สมาชิกในครอบครัวรับผิดชอบด้วย)

8.2  เป็นสมาชิก 730 วัน (2 ปี) กองทุนจ่ายแทนเงินกู้ให้ไม่เกิน 10,000 บาท แต่ต้องกู้กับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในพื้นที่เท่านั้น โดยกองทุนจะจ่ายเงินต้นให้ แต่ทยอยจ่ายให้ครั้งละ 1,000 บาท/เดือน (เหตุที่ต้องจ่ายเงินต้นให้อย่างเดียวเพราะต้องการให้สมาชิกในครอบครัวรับผิดชอบด้วย)

8.3  เป็นสมาชิก 1,460 วัน (4 ปี) กองทุนจ่ายแทนเงินกู้ให้ไม่เกิน 15,000 บาท แต่ต้องกู้กับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในพื้นที่เท่านั้น โดยกองทุนจะจ่ายเงินต้นให้ในครั้งเดียวแต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด (เหตุที่ต้องจ่ายเงินต้นให้อย่างเดียวเพราะต้องการให้สมาชิกในครอบครัวรับผิดชอบด้วย)

8.4  เป็นสมาชิก 2,190 วัน (6 ปี) กองทุนจ่ายแทนเงินกู้ให้ไม่เกิน 20,000 บาท แต่ต้องกู้กับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในพื้นที่เท่านั้น โดยกองทุนจะจ่ายเงินต้นให้ในครั้งเดียวแต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด (เหตุที่ต้องจ่ายเงินต้นให้อย่างเดียวเพราะต้องการให้สมาชิกในครอบครัวรับผิดชอบด้วย)

8.5  เป็นสมาชิก 2,920 วัน (8 ปี) กองทุนจ่ายแทนเงินกู้ให้ไม่เกิน 25,000 บาท แต่ต้องกู้กับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในพื้นที่เท่านั้น โดยกองทุนจะจ่ายเงินต้นให้ในครั้งเดียวแต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด (เหตุที่ต้องจ่ายเงินต้นให้อย่างเดียวเพราะต้องการให้สมาชิกในครอบครัวรับผิดชอบด้วย)

8.6  เป็นสมาชิก 3,650 วัน (10 ปี) กองทุนจ่ายแทนเงินกู้ให้ไม่เกิน 30,000 บาท แต่ต้องกู้กับกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในพื้นที่เท่านั้น โดยกองทุนจะจ่ายเงินต้นให้ในครั้งเดียวแต่ไม่เกินจำนวนที่กำหนด (เหตุที่ต้องจ่ายเงินต้นให้อย่างเดียวเพราะต้องการให้สมาชิกในครอบครัวรับผิดชอบด้วย)

9. สวัสดิการสมทบเงินออมที่มีหลักฐานที่ชัดเจน ตายจ่ายให้ 50% แต่ไม่เกินวงเงิน 15,000 บาท

9.1  ถ้าสมาชิกกลุ่มกองทุนเมตตาธรรมนำสวัสดิการ ทำบุญวันละ 1 บาท เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ถ้าตายและมีเงินออมอยู่ในที่ใดก็ตามที่มีหลักฐานชัดเจน และมียอดปัจจุบันเท่าไร กองทุนวันละ 1 บาท จะจ่ายให้ 50% ของยอดเงินนั้น แต่ไม่เกิน 15,000 บาท แต่หากใช้หนี้ตามข้อ 8 แล้วเงินไม่พอ ให้เอาเงินส่วนนี้ไปสมทบใช้หนี้เพิ่มได้โดยที่ผู้รับมรดกตามสัญญาจะต้องไม่เรียกร้องจากลุ่ม นอกจากว่าเงินที่ใช้หนี้เหลือแล้ว ผู้ได้รับมรดกจึงมีสิทธิได้รับเงินที่เหลือ และหากผู้รับมรดกยังเรียนหนังสืออยู่กองทุนจะจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาให้เท่ากับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายโดยจ่ายให้ครั้งละ…….(ให้ชุมชนและคณะกรรมการตกลงกันเองว่าจะจ่ายให้อย่างไร?) ถ้าเรียนต่างจังหวัดให้จ่ายเป็นปี ๆ ละ……..(ให้ชุมชนและคณะกรรมการตกลงกันเองว่าจะจ่ายให้อย่างไร?)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)