หน่วยกฎหมาย มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายโดย ดร.ฤทัย หงส์สิริ รองอธิบดี ศาลปกครองกลาง

โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย

เรื่อง  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


รหัสโครงการ
              
กม.104

ชื่อโครงการ                 โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย  เรื่อง  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 
หน่วยกฎหมาย  มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.  หลักการและเหตุผล
                  
          ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ตราขึ้นเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ  ดำเนินกิจการต่างๆ  ไปเพื่อประโยชน์อันเป็นของหน่วยงานรัฐ  มิใช่เป็นการเฉพาะตัว  การปล่อยให้ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหน้าที่และเกิดความเสียหายแก่เอกชนเป็นไปตามหลักกฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  จึงเป็นการไม่เหมาะสม  ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า  เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทำต่างๆ  เป็นการเฉพาะตัวเสมอไป  เมื่อการที่ทำไปทำให้หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมีการฟ้องไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่เต็มจำนวนนั้น  ทั้งที่บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไม่ตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยในการปฏิบัติหน้าที่  นอกจากนั้น  ยังมีการนำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมในระบบกฎหมายแพ่งมาใช้บังคับให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วย  ซึ่งระบบนั้นมุ่งหมายแต่จะได้เงินครบโดยไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมที่จะมีต่อแต่ละคน  กรณีเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนกำลังขวัญในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วย  จนบางครั้งกลายเป็นปัญหาในการบริหารเพราะเจ้าหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควร  เพราะเกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแก่ตน 
            อนึ่ง  การให้คุณให้โทษแก่เจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังมีวิธีการในการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัยกำกับดูแลอีกส่วนหนึ่ง  อันเป็นหลักประกันมิให้เจ้าหน้าที่ทำการใดๆ  โดยไม่รอบคอบอยู่แล้ว  ดังนั้น  จึงสมควรกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น  และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้นำหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ  ทั้งนี้  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของรัฐ 

2.  วัตถุประสงค์

           
            2.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้  คุณธรรม  และความมีวินัยในกฎหมายให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  และบุคคลทั่วไป
            2.2  เพื่อให้บุคลากร  และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  มีความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ  ประกาศ  และกฎหมาย  เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
            2.3  เพื่อบริการความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป

3. วิธีดำเนินงาน

            3.1  บรรยาย
            3.2  อภิปราย
            3.3  ตอบข้อซักถาม
            3.4  แบ่งกลุ่มสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

4. วันเวลา สถานที่

        กำหนดการอบรมในวันที่  16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Main Conference ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. ผู้เข้าร่วมสัมมนา

            5.1  บุคลากรและผู้บริหารในมหาวิทยาลัย                        30  คน
            5.2  บุคคลภายนอก                                                   30  คน

6. วิทยากร

            1.  ดร.ฤทัย  หงส์สิริ  รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
            2.  วิทยากรจากสำนักความรับผิดทางแพ่ง  กรมบัญชีกลาง

7.  ประมาณการรายรับ

            7.1 งบประมาณการจัดทำโครงการฯ  ที่จัดตั้งไว้                          28,000        บาท
            7.2 ค่าลงทะเบียนคนละ  400  บาท   (60  คน* 400 บาท)           24,000        บาท
            (ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
                                                                      รวมรายรับทั้งสิ้น     52,000        บาท

8.  ประมาณการรายจ่าย

            จากเงินงบประมาณฯการจัดทำโครงการและค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เป็นเงินทั้งสิ้น 52,000 บาท รายละเอียดดังนี้
            7.1 ค่าอาหารกลางวัน – อาหารว่าง 210 บาท/คน (210*60)         12,600            บาท                             
            7.2 ค่าจัดเตรียมเอกสาร                                                        10,000            บาท
            7.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000*3*2)                                     6,000              บาท
            7.4 ค่าเดินทางวิทยากร (6,000*2)                                          12,000            บาท                                                                      
            7.5 ค่าห้องพักวิทยากร (1,200*2)                                            2,400              บาท                                                                  
            7.6 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา                                                      4,000              บาท                       
            7.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                                2,600              บาท
            7.9 นำเงินรายได้เข้าเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย                          2,400              บาท
                                                            รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น           52,000        บาท

          **  หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

9.  เป้าหมาย

            ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้กับการทำงาน อันจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10.  ตัวบ่งชี้สมรรถนะสำคัญ (KPI)

                        Output            จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
                        Outcome        บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
                        Impact            1.  บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
                                              2.  บุคคลทั่วไป สามารถนำความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน


โครงการอบบรมความรู้ด้านกฎหมาย 

เรื่อง  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ในวันพฤหัสบดีที่  16  กุมภาพันธ์ 
2549

เวลา  09.30
–  16.30 น.

ณ  ห้องประชุม Main Conference  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

08.30 – 09.15  น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.15 – 09.30  น.  กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาโดย  รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

09.30 - 10.30  น.
  
บรรยายพิเศษ เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดย ดร .ฤทัย  หงส์สิริ รองอธิบดี ศาลปกครองกลาง

10.30 – 10.40  น.
 
รับประทานอาหารว่าง

10.40 – 12.00  น.
 
บรรยาย  (ต่อ)

12.00 – 13.00  น.
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30  น.
   บรรยายพิเศษ  เรื่อง  ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยวิทยากรจากสำนักความรับผิดแพ่งกรมบัญชีกลาง

14.30 – 14.40  น.
 
พักรับประทานอาหารว่าง

14.40 – 16.00  น.
 
บรรยาย  (ต่อ)

16.00 – 16.30 
น.    ปิดการอบรม


แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านกฎหมาย
เรื่อง  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
จัดโดย 
หน่วยกฎหมาย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๙  เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๐๖.๓๐  น.
ณ  ห้องประชุม Main  Conference  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

..............................................................................

ชื่อ  -  สกุล  ...........................................................................................................................................

ตำแหน่ง  ...............................................................................................................................................

หน่วยงาน  .............................................................................................................................................

ที่อยู่  .....................................................................................................................................................
         .....................................................................................................................................................

โทรศัพท์  ..............................................................................................................................................


๑.  ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมได้หรือไม่

 

.........................    ไม่เข้าร่วม

.........................    เข้าร่วม


มีผู้ประสงค์เข้าร่วมการสัมมนาด้วย  คือ  (กรุณาระบุชื่อ – สกุล  และหมายเลขโทรศัพท์)

(๑)............................................................................. 

โทร.  ...........................................

(๒)............................................................................. 

โทร.  ...........................................

(๓)............................................................................. 

โทร.  ...........................................

 

 


 

(๒)

 

 

๒.  พร้อมแบบฟอร์มตอบรับนี้  กรุณาชำระค่าลงทะเบียน  ๔๐๐  บาท  (สี่ร้อยบาทถ้วน)

บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ติดต่อขอชำระค่าลงทะเบียน  ณ  หน่วยกฎหมาย  มหาวิทยาลัยนเรศวร

บุคคลทั่วไป
  โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จำกัด  สาขาย่อยมหาวิทยาลัยนเรศวร ชื่อบัญชี  กองทุนเงินนอกงบประมาณ เลขที่บัญชี  ๓๔๖-๑-๓๑-๔๘๔-๙

หมายเหตุ
             -  ภายในวันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๔๙  เท่านั้น  และกรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน โดยไม่หักค่าธรรมเนียมการโอนเงินจากค่าลงทะเบียน
                           -  กรุณาสำเนาหลักฐานการโอนเงิน โดยเขียนชื่อ/นามสกุล/หน่วยงานต้นสังกัด ของผู้สมัครที่ชัดเจนกำกับมาพร้อมกับใบสมัครด้วย
                           -  ให้นำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมาแสดงเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในวันประชุม


โปรดส่งแบบตอบรับพร้อมสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน
  ไปยัง

                                นางสาวสุภาวรรณ  ศรีไตรรัตน์  หรือ  นางสิรินภา  โอภาสพงศ์พิพัฒน์
                                หน่วยกฎหมาย  มหาวิทยาลัยนเรศวร
                                อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๐๐๐
                                โทรศัพท์  ๐-๕๕๒๖-๑๐๔๔  โทรสาร  ๐-๕๕๒๖-๑๐๐๕
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการประชุมฯ  ได้ที่  http://portal.nu.ac.th/?law


(ลงชื่อ)................................................................

(..........................................................)

วันที่......................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรความเห็น (3)

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
คณะสหเวชศาสตร์ ส่งคุณนิตยา รอดเครือวัลย์ (เจ้าหน้าที่บุคคล) เข้าร่วมอบรมครับ
นิติกร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
แจ้งให้ทราบ เรื่องสถานที่จัดอบบรมต้องมีการเปลี่ยนแปลง  ด้วยสาเหตุบางประก ซึ่งจะแจ้งสถานที่จัดอบรมใหม่ให้ทราบอีกทีภายหลัง(ก่อนสิ้นเดือนมกราคม) ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ แล้วจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้ง 
นิติกร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
แจ้งให้ทราบ ข่าวดี! เรื่องสถานที่จัดอบรมจะใช้สถานที่เดิมตามที่ระบุไว้ ต้องขอขอบพระคุณงานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่กรุณาสละสถานที่จัดสัมมนาให้ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ