ต่อจากบันทึก ทำอย่างไรให้เกิดการรวมตัวของคนพิการทุกประเภทได้สำเร็จ

     โจทย์ “ทำอย่างไรให้เกิดการรวมตัวเพื่อสร้างพลังของคนพิการทุกประเภทได้สำเร็จ”

     กลุ่มเป้าหมาย ต้องเป็นคนที่สนใจ และมีประวัติความพยายามดำเนินงานเพื่อคนพิการมาก่อน
          กลุ่มเป้าหมายหลัก 30 คน ประกอบด้วย
                ตัวแทนคนพิการและญาติจากชมรมเพิ่มพูนพลังคนพิการ อ.เขาชัยสน 5 คน
                ตัวเทนคนพิการจาก อำเภอที่เหลือ อีก 10 อำเภอ ใน จว.พัทลุง (ยกเว้น อ.เขาชัยสน) อำเภอละ 1 คน รวมเป็น 10 คน
                ตัวเทนคนพิการจากสมาคมคนตาบอด จว.พัทลุง 5 คน
                นายกสมาคมคนพิการจังหวัดพัทลุง 1 คน
                ตัวแทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 5 คน แยกเป็น
                      สสจ.พัทลุง 2 คน
                      พมจ.พัทลุง 1 คน
                      การศึกษาพิเศษจังหวัดพัทลุง 1 คน
                      ศูนย์ฝึกอาชีพฯ (อ.ควนขนุน) 1 คน                     
          กลุ่มเป้าหมายสังเกตการณ์ ... คน (แล้วแต่ทาง สวรส.ภาคใต้ มอ.)

     สถานที่ อ.หาดใหญ่ ก็ได้ ได้ปรึกษาลุงช่วง เรื่องจันทร์ แล้ว ท่านมีความเห็นว่าเห็นด้วย และเพื่อว่าจะได้ให้คนพิการได้กินช้อนยาวบ้างตามที่ท่านเคยกล่าว และได้เปิดหู เปิดตา (บางคน)

     ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน (4-5 หรือ 11-12 ก.พ. 2548) ลองปรึกษากันดูอีกทีก็ได้
          ตารางที่สำคัญ ๆ นะครับ
          วันแรก
               08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน เปิดเวที และทำความรู้จักกัน
               09.00 – 11.00 น. เรื่องเล่าประทับใจ “การเคลื่อนไหวให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ”
               11.00 – 12.00 น. ช่วยกันสกัดขุมความรู้จากเรื่องเล่าประทับใจ
               12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง “สุมหัวคุยกันบนโต๊ะอาหาร”
               13.00 – 13.30 น. ได้อะไรจากบนโต๊ะอาหารเพิ่มอีกบ้าง “นำมาเติมในขุมความรู้”
               13.30 – 14.30 น.  แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “เกมส์กลุ่มสัมพันธ์” และสรุปบทเรียนจากเกมส์
               14.30 – 16.00 น.  แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “คิดแผนเดินเรื่องสร้างพลังจากการรวมกลุ่มของคนพิการทุกประเภท”
               16.00 – 16.30 น.  รวมกลุ่ม “ถอดบทเรียนประจำวัน”
               16.30 – 18.30 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย และร่วมรับประทานอาหารเย็น
               18.30 – 20.00 น.  แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “นำเสนอผลการยกร่างแผนฯ”

          วันที่สอง
               06.00 – 07.00 น. ร่วมกันออกกำลังกายตอนเช้า
               07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
               08.30 – 09.00 น. เกมส์ “ทบทวนการเรียนรู้เมื่อวาน”
               09.00 – 11.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “แผนเดินเรื่องสร้างพลังจากการรวมกลุ่มของคนพิการทุกประเภท ส่วนเติมรายละเอียด”
               11.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “นำเสนอแผนฯ”
               12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง “สุมหัวคุยกันบนโต๊ะอาหาร”
               13.00 – 13.30 น. ได้อะไรจากบนโต๊ะอาหารเพิ่มอีกบ้าง “นำมาเติมเต็มในแผนฯ”
               13.30 – 14.30 น.  แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม “เกมส์นำแผนสู่การปฏิบัติ และกำหนด RaodMap” และสรุปบทเรียนจากเกมส์
               14.30 – 15.30 น.  รวมกลุ่ม “ร่วมอภิปราย ปรับแผน และเชื่อมต่อ RaodMap”
               15.30 – 16.00 น.  รวมกลุ่ม “สร้างปฎิญญาเครือข่ายฯ ความร่วมมือ”
               16.00 – 16.30 น.  รวมกลุ่ม “AAR เวที ลปรร.”
               16.30 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

     วิทยากรนำ (แล้วแต่ทาง สวรส.ภาคใต้ มอ.)