ความมั่นคงของมนุษย์

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
“คนทางเกวียน มีความมั่นคง และพอเพียง ระดับหนึ่ง น่าจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างความมั่นคงของมนุษย์ได้”

     ทันทีที่ผมหลุดคำว่า “ความมั่นคงของมนุษย์” พี่ศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านแห่งบ้านทางเกวียน ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เป็นชุมชนที่ครอบครัวผมอยู่ในปัจจุปัน (ที่เคยเขียนถึงหลานครั้งแล้ว เช่น บันทึกเรื่องคนไม่มีสัญญาณ เป็นต้น) ก็ถามกลับให้เคลียร์ใจว่าหมายถึงอะไร ผู้ใหญ่บอกว่าให้เพื่อนพอได้เข้าใจบ้าง เป็นตอนหนึ่งขณะที่ผมบอกว่ามุมมองจากผมแล้ว “คนทางเกวียน มีความมั่นคง และพอเพียง ระดับหนึ่ง น่าจะเรียกว่าเป็นตัวอย่างความมั่นคงของมนุษย์ได้”

     ผมเลยเขินนิดนึงเพราะใช้คำที่ “แผลง ๆ” หรือ แปลก ๆ สำหรับคนร่วมวงสนทนาด้วย แต่ก็ทำหน้าจืด อธิบายต่อไปว่า ให้หมายถึง ความพอดี หรือสมดุลทั้งสุขภาพตนเอง และชุมชน พึ่งตนเองกันได้ ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ทุกคนมีงานทำ และในชุมชนก็มีระบบสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบ ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง รวมถึงยังได้มีการร่วมกันทำหมู่บ้านพัฒนาที่เน้นการจัดการกับสิ่งแวดล้อมของชุมชน ถึงเวลารื่นเริงก็ออกมาสนุกสนานกัน ทุกคนก็พอใจและได้แรงใจจากการอธิบายของผมในครั้งนั้น

     ทีนี่ผมลองสืบค้นดูที่กูรูท่านได้ให้ความหมายไว้บ้าง จะได้เชื่อม ๆ ถึงกันหน่อย หรือจะนำมาใช้อีก ก็จะได้ดูสมาร์ทหน่อย โดยคัดลอกจาก "ความมั่นคงของมนุษย์ โดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ในหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน 9 เดือน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้ครับ

          ความมั่นคง หมายถึง
          ความมั่นคงทางสุขภาพ ได้แก่ ความไม่เป็นโรคร้ายแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นที่เป็น อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ หรือการดำนินชีวิตตามปกติ เป็นต้น
          ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คือ มีช่องทางเลี้ยงชีพ หรือมีรายได้เพียงพอแก่ความจำเป็นพื้นฐานของตนเอง และครอบครัวอันประกอบด้วยปัจจัย 4 เป็นอย่างน้อย โดยไม่มีหนี้สินที่เป็นภาระเกินกำลังส่งคืน รวมทั้งมีหลักประกันความมั่นคงของรายได้ในอนาคตามสมควร
          ความมั่นคงทางสังคม ซึ่งรวมถึงความมั่นคงของครอบครัวและชุมชน ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม เป็นต้น
          ความมั่นคงทางการเมืองการปกครอง ได้แก่ การมีสิทธิเสรีภาพเพียงพอ ไม่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม เสมอภาคในสังคมประเทศชาติ มีความปลอดภัยจากการรุกราน หรือการทำให้แตกสลาย เป็นต้น
          ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ มีทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยอย่างต่อเนื่องต่อการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต โดยไม่เกิดการเสื่อมโทรมจนเป็นปัญหา หรืออุปสรรคต่อความมั่นคงด้านอื่นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)