ผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการนําข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทํางานที่เรียกว่า ผู้บริโภคงานวิจัยหรือผู้ใช้งานวิจัย (research consumer) ต้องรู้จักเลือกอ่านงานวิจัยเข้าใจลักษณะของงานวิจัย วิพากษ์วิจารณ์งานวิจัย ตัดสินคุณค่างานวิจัยและสามารถนําข้อค้นพบจากงานวิจัยไปใช้พัฒนางาน คือเป็นผู้บริโภคงานวิจัยอย่างฉลาด (intelligent consumer) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการวิจัย บทบาทของนักวิจัย การออกแบบวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดค่าตัวแปร การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปประยุกต์กับการทํางาน...

     นี้เป็นข้อเขียนของ เสรี ชัดแช่ม (2548) เขียนไว้ ซึ่งผมมักจะเข้าไปติดตามอยู่อย่างเสมอที่ สารสนเทศการวิจัย ของศูนย์วิจัยและพัฒนา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จึงนำมาฝากไว้ เอกสารฉบับนี้ท่านดาวน์โหลดได้จากที่นี่ (.pdf 125 Kb) ครับ

     โดยส่วนตัวเมื่ออ่านแล้วให้คุณค่ามากครับ ไม่เพียงแต่แนะนำคนที่จะใช้งานวิจัยเท่านั้น แต่บอกได้ไปถึงคนที่กำลังทำ และคนที่จะเริ่มทำวิจัย ด้วยว่าจะต้องทำอย่างไรให้งานวิจัยนั้นมีคุณค่าจริง ๆ