แบบประเมินองค์กรตนเองเรื่องการจัดการความรู้(๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประเมินตนเอง เรื่องภาวะผู้นำ

2.ภาวะผู้นำ และ การจัดการความรู้

 แบบประเมินตนเองตามแนวทางของ กพร แบบฟอร์ม ที่ ๖

 2.1 ผู้บริหารกำหนดให้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในองค์กร 

 2.2  ผู้บริหารตระหนักว่า ความรู้เป็นสินทรัพย์ (Knowledge Asset)  ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้  และมีการจัดทำกลยุทธ์ที่ชัดเจน  เพื่อนำสินทรัพย์ความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ (เช่น ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น  ให้บริการได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการ  สร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เป็นต้น)

 2.3 องค์กรเน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากร   เพื่อส่งเสริม Core Competencies เดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งขึ้น และพัฒนา Core Competencies ใหม่ๆ  (Core Competencies หมายถึง ความเก่งหรือความสามารถเฉพาะทางขององค์กร)

 2.4 การมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ขององค์กร  เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประกอบในการพิจารณาในการ ประเมินผล  และให้ผลตอบแทนบุคลากร

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

13027

เขียน

22 Jan 2006 @ 21:28
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:05
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก